Islams straffsatser har som syfte att avskräcka från brott och deras stränga natur beror på brottens allvarlighet. Idag finns det invändningar mot straffen för otukt och äktenskapsbrott då de ses som orimligt stränga. Problemet som föreligger är att måttstocken som används för att bedöma brotten inte är den samma.

Islam ser äktenskapsbrott som en mycket allvarlig överträdelse då det undergräver samhällets mest fundamentala grundsten – familjen. Utomäktenskapliga förbindelser destabiliserar både familjen och samhället. När familjer faller samman farosätts både den fysiska och den mentala hälsan för framtida generationer. Detta leder i sin tur till en nedåtgående spiral av dekadens och dissolution. Följaktligen är det nödvändigt att ta alla medel i bruk för att skydda familjen. Därmed understryker islam vikten av att bevara kärnfamiljen genom att ålägga så stränga straff för handlanden som hotar denna grund. Straffen är samma både för kvinnor och män.

Det måste betonas att islams straffsatser enbart utgör en del av en större helhet. Det finns flera villkor som måste uppfyllas för att de föreskrivna straffen skall tillämpas:

  1. Muslimer är starkt uppmuntrade till att gifta sig så fort möjligheten finns. Detta blir då ett tillåtet sätt för intim njutning. Profeten Muhammad (över honom vare Guds frid och välsignelser) har sagt: ”Ungdomar! Den av er som kan gifta sig, låt honom gifta sig för sannerligen sänker det blicken och håller en kysk. Den som inte kan gifta sig bör fasta då det skyddar honom.
  2. En man får ha fyra fruar så länge han behandlar dem rättvist. Kan de inte leva tillsammans har frun rätt att be om att få äktenskapet upplöst.
  3. Oberoende av om muslimer är gifta eller ej måste de alltid hålla fast vid en passande klädsel och ett passande beteende. Privatlivet skall respekteras och komprometterande situationer skall undvikas i åtlydnad av Gud.
  4. Enbart en legitim islamisk regering får tillämpa dessa straff. En sådan regering måste på alla sätt upprätthålla rättvisa i samhället så att medborgarna kan leva tryggt och säkert. Enbart när dessa villkor är uppfyllda får domstolarna tillämpa islams straff.
  5. Fall som domstolarna tar upp måste utredas noga och skäliga bevis skall läggas fram för att tillgodose den islamiska lagens krav. En dom måste uppfylla strikta villkor som bara med svårighet kan uppnås. Detta får till följd att straffen sällan döms ut utan den åtalades erkännande. Syftet med straffen är då främst att avhålla.