Kapitlet al-Mulk (Herravälde) beskriver Guds herrskap över denna värld. Se Koranens Budskap för tolkning till svenska. (Mishari Rashid, 2007)

Läser man Koranen är det tydligt att Gud manar människan till att reflektera över skapelsen med all dess ståt och prakt. Koranen underskattar aldrig det stora värdet av eftertanke och reflektion. Detta påpekas ständigt och kan endast leda till en slutsats: Skapelsen som vi bevittnar har inte tillkommit på något annat sätt än genom en gudomlig Skapares verk1.

Gud har i en av Koranens verser framlagt ett starkt argument som övertygat många:

Skapades de kanske av en slump? Eller är de själva skaparna? Har de [också] skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra på något!2.

För många är det uppenbart att de varken kommit till världen ut ur tomma intet eller att de skapat sig själva, och att de följaktligen är ett resultat av Skaparens verk – en Skapare som är Sig Själv nog och inte Själv ett skapat väsen.

Även om denna tro är naturligt medfödd når tvivel och missförstånd ständigt människan från alla tänkbara håll3. Dessa tvivel skiftar med tid och plats. Idag funderar många över kreationism och evolution och vissa menar att ”kreationism” inte är en riktig vetenskap medan ”evolution” är det.

Universums expansion enligt bigbang-teorin. (Gnixon 2007)

En vida vedertagen förklaring till detta universums tillkomst är big bang-teorin. Microsoft Encarta refererar till den som ”en numera accepterad förklaring till universums tillkomst.4 Denna formulering är intressant då vetenskapen ständigt förändrar vad som anses vara ”fakta”. Det är precis som Gud har beskrivit i den ovan citerade versen:

Nej, de är inte säkra på något!5

De som vänt sig bort från Gud måste medge att de i själva verket inte vet vad de tror på då deras tro i morgon kan vara en helt annan då den inte bygger på en stadig grund.

Det ter sig möjligt att dispyten mellan big bang-teorin och kreationism saknar egentlig grund. Teorin förklaras i Encarta:

Detta universum var en gång extremt kompakt och hett. En ”första händelse”, en kosmisk explosion kallad big bang inträffade för omkring 10 till 20 miljarder år sedan och universum har sedan dess expanderat och svalnat.6

Men detta påstående ber om ett svar på frågan om vem som skapade materian som utgjorde grundstoffet för big bang7. Och om materian står i behov av en skapare, finns det då något argument för att samma skapare inte senare också skapat nya livsformer i detta kosmos?

Ett än större problem gällande big bang-teorin är hur en slumpmässig explosion kan leda till den enhetlighet, prakt och skönhet som vi bevittnar i detta universum. Gör vi en liknelse med Nagasaki och Hiroshima efter att de atombombats, vilken skönhet ser vi då?

Häpnadsväckande nog vill ateister och materialister inte inse det som är uppenbart och som alla innerst inne vet. Den kände ateisten Aldous Huxley (1894-1963) har sagt:

Om sex apor satt framför skrivmaskiner och slog på tangenterna under flera miljarder år är det inte osannolikt att de sista sidorna skulle innehålla ett stycke ur Shakespeare. Så förhåller det sig med vårt universum. Det tillkom som ett resultat av slumpmässiga krafter som påverkat materian under miljarder år.8

Wahīd Uddīn Khan har genom att använda ett materialistiskt tankesätt besvarat detta påstående:

Matematikens sannolikhetslära säger själv att detta universum omöjligen kan ha tillkommit av en slump.9

Utöver att inse att Universum måste ha en Skapare kan också den jämvikt och balans som det bygger på noteras. Så precis ordnat att det ibland kallas för naturens delikata balans. Det är sannerligen enastående hur alla ting samverkar. Vi behöver inte gå längre än till den egna kroppen för utan dess olika organs samverkan skulle det inte vara möjligt att leva.

Samverkan mellan universums olika byggstenar – som varken tränats eller lärts – är ett tecken på att de fortfarande står under Skaparens kontroll. De olika elementen i skapelsen har inga egna krafter, förmågor eller syften för hade de haft det hade de med största sannolikhet brutit kosmos ordning. Det enda som de kan åstadkomma är vad Skaparen och Härskaren över världsalltet låter dem åstadkomma. Alla ting samverkar så till den grad att det pekar på att de står under en Skapares kontroll som har fullständig kunskap och makt till att styra dem. Hade så inte varit fallet skulle den enda logiska utkomsten vara kaos. Detta speciellt med tanke på den stora mängd byggstenar som universum består av.

Källor:
Jamāl al-Din M. Zarabozo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius.
Gnixon 2007: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Universe_expansion2.png

 1. Det klassiska ordstävet bland beduinerna i Arabien var: ”En kamels spillning visar att det finns en kamel och fotsteg visar att någon gått.” Om en av islams tidiga lärde, Abu Hanifa, sägs det att en grupp människor som tvivlade på Gud kom för att diskutera Skaparens och Herrens enhet med honom. Han sade till dem: ”Före vi börjar diskutera denna fråga [vill jag att ni] berättar för mig om vad ni tror om en båt på Eufrat som når land, lastar sig själv med mat och andra ting, därpå återvänder, ankrar sig och lastar av sig själv utan att någon seglar eller styr den?” De sade: ”Det är omöjligt. Det kan aldrig ske.” Därpå frågade han dem: ”Om det inte är möjligt, när det gäller skeppet, hur kan då denna väldiga värld röra sig själv?” Denna historia har också berättats av andra än Abu Hanifa. Commentary on the Cree of at-Tahawi, s. 9
  Umar al-Ashqar ger ett annat exempel: ”För några år sedan blåste ökensanden i Rub’ al-Khāli’ bort i en storm och då skönjdes ruinerna av en stad som täckts i sand. Forskare började studera staden för att försöka avgöra när den byggts. Ingen arkeolog kunde föreslå att denna stad dykt av på egen hand skapad av vind, regn, värme och kyla och inte av människor. Hade någon föreslagit detta hade denne setts som en galning att tycka synd.” Belief in Allah in the Light of the Quran and Sunnah, Umar al-Ashqar, s. 125. Riyadh, International Islamic Publishing House, 2000. []
 2. Koranen 52:35-36 []
 3. Det vore politiskt inkorrekt att idag kalla detta för ”ogudakatiga”, ”onda” eller ”sataniska” källor. Men i slutänden är dessa konklusioner oundvikliga då dessa krafter försöker leda människan bort från vad som är rätt och riktigt mot någon form av otro. []
 4. © 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. []
 5. Koranen 52:36 []
 6. (c) 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. []
 7. Betänk att även om det finns bevis för en kosmisk big bang långt tillbaka i tiden är detta inte något som motsäger sig islamisk tro eller att detta skulle vara något som Gud gjort för att skapa Universum. Exakt hur Gud skapade kosmos känner vi inte till. Vi kan bara lägga fram teorier. []
 8. Belief in Allah, al-Ashqar, s. 131 []
 9. Belief in Allah, al-Ashqar, s. 131 []