Skip to main content

Frå­ga: Kora­nen säger att bara Gud vet vad skötet döl­jer. Mot­säger sig det­ta inte med­i­cin­s­ka bevis?

Svar: För att besvara den­na frå­ga bör­jar vi med att stud­era den berör­da versen:

Det är Gud som har kun­skap om den Ytter­s­ta stun­den; det är Han som låter reg­net fal­la och Han som vet vad som lig­ger gömt i mod­er­livet. Men ingen vet vad mor­gonda­gen bär i sitt sköte, och ingen vet var på den­na jord han skall dö. Gud vet allt, är under­rät­tad om allt. [1]Kora­nen 31:34

Gud vet vad var­je kvinnligt sköte bär och hur myck­et havan­deskapet förko­r­tas eller för­längs, och allt har sitt giv­na mått i Hans [plan]. [2]Kora­nen 13:8

Läs­es den­na text på ara­biska förstår man att det inte finns något ara­biskt ord för ”kön” då Kora­nen enbart näm­n­er kun­skap om vad som finns i skötet. Mån­ga har miss­förstått det­ta och trott att bar­nets kön avs­es, vilket inte är korrekt.

Mod­ern veten­skap kan med enkel­het avgöra bar­nets kön med hjälp av ultraljud när det lig­ger i den gravi­da kvin­nans sköte.

Föl­jak­tli­gen hän­vis­ar verser­na ovan till alla delar av fos­trets exis­tens. Vad kom­mer att hän­da med bar­net? Kom­mer det att bli en väl­signelse för föräl­drar­na? Vad kom­mer att hän­da under dess liv? Kom­mer det att göra goda eller onda sak­er? Hur långt kom­mer dess liv att vara? Kom­mer det att slu­ta i Par­adis­et eller i Hel­vetet? Bara Gud kän­ner till det­ta. Ingen veten­skaps­man, oberoende av hur avancer­ad teknolo­gi denne än för­fog­ar över, kom­mer att kun­na avgöra det­ta om fos­tret när det vilar i mod­erns sköte.

Käl­lor:
al-Jumah, Dis­cov­er Islam. www.islamhouse.com; Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 31:34
2 Kora­nen 13:8