Skip to main content

De förs­ta teori­er­na om reli­gio­nens ursprung for­mades när upp­täckare läm­nade den egna kla­nen eller byn och fann att grann­folken hade andra gudar med andra namn. Den grekiske his­torik­ern Herodotus [1]Herodotus är näs­tan utes­lu­tande känd för att ha för­fat­tat His­to­ri­er­na som är en sam­ling berät­telser om platser och folk som han stötte på under hans långvä­ga resor i Medel­hav­som­rådet och … Fort­sätt läsa (484–425 f.Kr.) menade att Amons och Horus gudar, som han påträf­fade i Egypten, motsva­rade grek­er­nas Zeus och Apol­los. Senare menade Euhe­merus (330–260 f.Kr.) att gudar­na enbart var­it framträ­dande per­son­er som kom­mit till att dyrkas efter deras bortgång.

Teori­bil­dan­det om reli­gio­nens röt­ter låg i vila fram till upplysningsti­den [2][Upplysnin­gen häm­tade sin livskraft från naturveten­skapens fram­steg och den åtföl­jande tro­värdighet­skrisen för den krist­na reli­gio­nen. Veten­skaper­nas nya uni­ver­sum tyck­tes ofören­ligt med den … Fort­sätt läsa då filosofer istäl­let för att förk­lara reli­gio­nens upp­komst trodde att de skulle kun­na bort­förk­lara den helt. Deras cirke­largu­menterande var dock prob­lema­tiskt då den ateis­tiska grund som de utg­ick från led­de dem till att försö­ka förk­lara var­för friska och tänkande män­niskor tror att Gud finns. Med den­na grund är det inte kon­stigt att ett försök till att förk­lara reli­gion­ers upp­komst utifrån ett ateis­tiskt per­spek­tiv endast led­er till en slut­sats som är just ateistisk.

Darwin Om arternas uppkomst

Charles Dar­wins Om arter­nas uppkomst.

Påverkade av Charles Dar­wins Ori­gin of Species fick mån­ga av de tidi­ga teori­er­na ett evo­lu­tionärt drag. I E.B Tylors (1832–1917) och J.G Fraz­ers (1854–1941) läror var den evo­lu­tionära håll­nin­gen cen­tral när de häv­dade att män­niskans samhällen utveck­lats grad­vis och att det­ta där­för bor­de avspe­glas i tron. Monoteis­men menades vara ett senare stadie än poly­teism. Tylor och Fraz­er hade dock svårt att besvara kri­tik­er som Wil­helm Schmidt (1868–1954) som menade att om monoteism var den högs­ta for­men av reli­gion, så bor­de den inte vara van­li­gare bland natur­folk som jagade och sam­lade än i mer avancer­ade samhällen som brukade jor­den och höll sig med boskap.

I The Mak­ing of Reli­gion näm­n­er Andrew Lang [3]Sev­en The­o­ries of Reli­gion, Daniel L. Pals, Oxford Uni­ver­si­ty Press, 1996 (1844–1912):

Av alla folk är aus­tralier­na troli­gen de lägst stående, och pre­cis som deras kon­ti­nents fau­na närmst en urgrund. De har varken met­all, kruk­mak­eri, jord­bruk, fas­ta boplatser eller spår av högre kul­tur. Det­ta är väsentligt för i vis­sa avseen­den är deras reli­gion så högt stående att det vore naturligt att anti­n­gen förk­lara den som ett resul­tat av europeisk påverkan eller som spår av en tidi­gare civil­i­sa­tion. Den förs­ta teorin kan dock avskri­vas då deras högt stående religiösa upp­fat­tningar är sam­man­väv­da med deras for­na mys­ti­cism; och den andra teorin, att de har sitt ursprung i en tidi­gare högt stående civil­i­sa­tion, finns det inga belägg för.

Leopold Pospisil har doku­menter­at ett intres­sant möte som berör den utveck­lade teolo­gin hos Kapauku-folket på Nya Guinea:

Stödd av hans båda sön­er kom en myck­et gam­mal man från Mapia för att träf­fa mig i Kamu-dalen. Han förk­la­rade för mig att hans syfte med vis­iten var att han ville få något förk­larat innan han dog. Hans frå­ga gällde den vite man­nen då han inte kunde begri­pa hur det var möjligt att den vite man­nen kunde vara så klok och genialisk och kon­struera så enastående ting som fly­g­plan (som den gam­le man­nen såg fly­ga över hon­om i dalen), vapen, med­i­cin, kläder och verk­tyg men sam­tidigt ha en så prim­i­tiv reli­gion… Han frå­gade: ”Om den kristne Guden är allsmäk­tig, var­för behövde Han då bli män­niska och låta sig själv dö [kors­fäs­tas] när det hade var­it till­räck­ligt om Han bara hade beor­drat män­niskan till att göra gott?” Han kunde heller inte förstå hur de krist­nas kunde lik­na män­niskan vid Gud. Det tyck­te han var prim­i­tivt – tabe-tabe, vilket bety­dde ”dumt” på hans språk.

Käl­la:
Salafi Man­haj, The Straight Path. Salafi-Manhaj.com 2006

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Herodotus är näs­tan utes­lu­tande känd för att ha för­fat­tat His­to­ri­er­na som är en sam­ling berät­telser om platser och folk som han stötte på under hans långvä­ga resor i Medel­hav­som­rådet och Mesopotamien. Under hans resor träf­fade han på de föris­lamiska araber­na. Han beskrev deras till­given­het till en myck­et ocivilis­er­ad poly­teism. ”De tror inte på några andra gudar än Diony­sus och him­mel­s­ka Afrodite; och de säger att de har håret på sam­ma sätt som Diony­sus. De klip­per håret runt huvudet och rakar tin­ningar­na. De kallar Dionysos för Oro­talt och Afrodite för Alilat.” (The His­to­ries, vol. 3, kap. 8 Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1920)
Herodotus skriv­er dock efter att ha träf­fat araber­na, vilket därefter har var­it en vik­tigt del av islamiska anda: ”Inget folk respek­ter­ar avtal mer än araber­na.” (Bok 3, kapi­tel 8, The His­to­ries, Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1920) 
2 [Upplysnin­gen häm­tade sin livskraft från naturveten­skapens fram­steg och den åtföl­jande tro­värdighet­skrisen för den krist­na reli­gio­nen. Veten­skaper­nas nya uni­ver­sum tyck­tes ofören­ligt med den gam­la “av Gud giv­na ord­nin­gen”. I stäl­let för den uppen­ba­rade reli­gio­nen vände man sig till deism och naturlig reli­gion. En allt radikalare reli­gion­skri­tik och en allt starkare strä­van efter samhälls­förän­dringar nådde sin höjd­punkt i den fran­s­ka rev­o­lu­tio­nen (1789–1799). (Käl­la: http://sv.wikipedia.org/wiki/Upplysningstiden)]
3 Sev­en The­o­ries of Reli­gion, Daniel L. Pals, Oxford Uni­ver­si­ty Press, 1996