Skip to main content

Frå­ga: Vilken är den förs­ta plik­ten som ålig­ger skapelsen?

Svar: Den förs­ta plik­ten som ålig­ger skapelsen är det förs­ta som de har kallats till. Det­ta har klargjorts av pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – i hans ord till Mu’ādh ibn Jabal när han sände hon­om till Jemen:

”San­nerli­gen når du ett samhälle av ‘bokens folk’. Det förs­ta du då skall kalla dem till är vit­tnes­målet Lā ilāha illAl­lāh [inget har rätt att dyrkas utom Allāh] och att Muham­mad är Hans sän­de­bud…” [1]al-Bukhārī 478

Det­ta är då den förs­ta skyldigheten för tjänaren, att de vit­tnar om Allāhs den Allsmäk­tiges enhet och att Muham­mad är Hans sändebud.

Det är genom Allāhs enhet och vit­tnes­målet om att Muham­mad är Hans sän­de­bud som upprik­tighet och efter­föl­jande av sän­de­budet, som är ett förkrav för att dyrkan skall accepteras, kom­mer att förverk­li­gas. Det­ta är då den förs­ta skyldigheten för tjä­nar­na i att de måste särskil­ja Allāh som den ende sanne guden att dyr­ka och att vit­tna om att Muham­mad är Hans sän­de­bud. Därmed omfat­tar vit­tnes­målet – Lā ilāha illAl­lāh – hela tawhīd.

Käl­la:
Fiqh ul ‘Ibādāt www 20/4–2007: www
Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 al-Bukhārī 478