Skip to main content

I den­na genomgång lär du dig hur man gör sig redo inför bönen genom att bli “rit­uellt ren”. Genomgån­gen bör­jar med en teo­retisk beskrivn­ing av vad ren­het är och fort­sät­ter där­på med ett prak­tiskt exempel.

När du har sett den­na film skall du veta:

  1. vad rit­uell ren­het är,
  2. vad som bry­ter den rit­uel­la ren­heten och
  3. hur man blir ren på nytt.

Käl­la:
Arkān ul-Islām, Shaykh Ibn ‘Abdur-Rah­mān al-Jibrīn.