Vi tror att Gud har valt de ädlaste av människor till att bli de sändebud som sänts till skapelsen med ett uppdrag: att dyrka och lyda Honom samt att grunda Hans religion och Enhet. Gud den Allsmäktige säger:

Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan gud än Jag – tillbe Mig!”1

Den siste av Guds utvalda sändebud är profeten Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom) och det var till honom som Guds slutgiltiga budskap uppenbarades. Profeternas förkunnelser var i grund och botten samma: tillbedjan av enbart en Gud. Detta är islams innebörd; underkastelse inför Guds vilja, den ende sanne Guden, Skaparen av detta universum.

Vår Skapare har sänt den siste profeten som en förebild att följa och lyda. Profeten Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom) belyste praktiskt de läror som Koranen innehåller och en sann muslim strävar till sitt yttersta efter att följa hans exempel. Hans livsbiografi har nedtecknats i minsta detalj och den finns lätt tillgänglig för att dra lärdomar av. Allt vad han har sagt har dokumenterats och verifierats och kommit till att utgöra islams andra lagstiftande källa, al-sunnah. Detta är ett komplement till Koranen med tydliggörande och detaljer. Islams skriftlärde har med stor noggrannhet undersökt återberättarna av dessa uttalanden från Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom) och enbart de som har funnits vara pålitliga har godkänts.

  1. Koranen 21:25 []