Vi tror att livet i denna värld har en ände. Gud säger:

Allt på jorden skall förgå.1

Återuppståndelsens dag är den dag då varje själ kommer att stå inför Gud och tillfrågas om vad hon eller han har gjort. Resultatet av en ond handling i det nästkommande är exakt rättvisa medan ersättningen för en god handling belönas flerfaldigt. Människan kommer att dömas enligt hennes grad av rättfärdighet, ingenting annat. Gud säger:

Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem.2

Människan belönas även om hon bara har avsett att göra gott men inte följt avsikten med handling. Profeten Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom) har berättat att Gud har sagt:

Den som avser att göra gott men som inte gör det, denne nedtecknar Gud en god handling för. Avser någon att göra gott och gör det, då nedtecknar Gud det för honom som tio gånger upp till 700 gånger, och mer därtill. Avser någon att göra ont men inte gör det nedtecknar Gud för denne en god handling. Avser någon att göra ont och gör det, då nedtecknar Gud det en enbart som en ond handling.3

  1. Koranen 55:26 []
  2. Koranen 6:160 []
  3. Sahīh al-Bukhāri []