Skip to main content

Adel Ryyan läs­er kapi­tel al-Qadr (All­mak­tens natt) ur Kora­nen. (Se koranensbudskap.se på nätet eller beställ Kora­nens Bud­skap från Bokus med förk­lar­ing på svenska.)

Muslimer finner det märk­ligt att islam, med en gyl­lene medelväg mel­lan tro och han­dling, ibland menas vara fatal­is­tisk [1]Fatal­ism är en teori som menar att upplevelsen av en fri vil­ja är en illu­sion då vårt öde är bestämt.. Kanske kan det­ta miss­förstånd bero på att vi alltid säger just alham­dulil­lāh (all lovprisan och tack­samhet tillkom­mer Gud) närhelst något sker, oberoende av om det som sked­de var bra eller dåligt. Anled­nin­gen till det­ta är att vi vet att allt­ing härstam­mar från Gud och endast sker genom Hans vil­ja. Således bekym­rar vi oss i min­dre utsträck­n­ing över materiel­la frå­gor och ser det jordli­ga livet i dess rät­ta per­spek­tiv. En sann mus­lim litar full­ständigt till Gud och vet att allt som hän­der för gott med sig, oberoende av om man förstår det eller ej. Man accepter­ar då vad man själv inte står i makt till att påverka.
 
Det­ta bety­der emeller­tid inte att vi skall sit­ta och vän­ta på ödet utan att själ­va ansträn­ga oss. Tvär­tom kräver islam han­dling och ansträngn­ing för att stäl­la en icke önskvärd sit­u­a­tion till rät­ta. Hade inte män­niskan haft möj­lighet till eget hand­lande hade det var­it orättvist om Gud förvän­tat att hon skall utföra vis­sa uppgifter. Långt ifrån att vara fatal­is­tisk lär islam män­niskan att hennes huvud­sak­li­ga skyldighet i det­ta liv är att hand­la och ansträn­ga sig till åtlyd­nad av Gud.

Islam lär att män­niskan skall ta sak­er och ting i egna hän­der men sam­tidigt ock­så be och lita till Gud. Det finns de som är lata och oans­vari­ga och skyller det­ta på ödet. Som­li­ga säger till och med att om Gud hade velat hade de inte syn­dat eller begått brott. Dessa argu­ment är dock felak­ti­ga då Gud har lärt oss hur vi skall leva och beor­drat oss till att alltid göra vad som är rätt. Gud har inte kom­mender­at oss till att göra vad vi inte har möj­lighet till eller för­b­ju­dit vad vi inte kan und­vi­ka. Hans rättvisa är full­ständig och per­fekt och var­je indi­vid hålls enbart ans­varig inom gränser­na får dennes förmåga.

Käl­la:
al-Djumah Mag­a­zine. Dis­cov­er Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Fatal­ism är en teori som menar att upplevelsen av en fri vil­ja är en illu­sion då vårt öde är bestämt.