Islam anser att allt levande är heligt men speciellt understryks människans helighet. Gud säger i Koranen:

Tag inte andras liv – Gud har förklarat [livet] heligt – annat än i rättfärdigt syfte.1

Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden.2

Så högt värderas människolivet att Gud likställer tagandet av ett enda liv på ett orättfärdigt sätt som likvärdigt med att ha dödat hela mänskligheten.

Det är viktigt att förstå att islam enbart tillåter krig under särskilda omständigheter. Det är föraktat och endast tillåtet som en sista utväg när alla fredsförsök prövats. Profeten (över honom vare Guds frid och välsignelser) stred ibland för sin saks överlevnad men när säkerhet och stabilitet hade säkrats lade han ned vapnen för att istället föra dialog.

Även under krigstillstånd påbjuder islam att armén skall behandla fienden rättvist. Islam har dragit en tydlig skiljelinje mellan stridande och icke-stridande i ett fiendeland. Profeten sade till hans arméer: ”Döda inte äldre, barn eller kvinnor.3 Och: ”Döda inte klostermunkar.4

När profeten Muhammed såg en död kvinna på slagfältet frågade han vredgat hans följeslagare varför hon bragts om livet och han fördömde i starka ordalag detta.

Både fiender som strider och fiender som tagits till fånga har en lång lista med rättigheter:

  1. Tortyr skall inte förekomma,
  2. skadade eller försvarslösa skall inte dödas,
  3. lik skall inte lemlästas och
  4. stupade fiender skall respekteras och återlämnas.

Härmed står det klart att islam inte tillåter orättvisa och förtryck – istället påbjuds rättvisa, tolerans och fred.

Långt ifrån att enbart vara en militant dogm är islam ett sätt att leva som överskrider ras och etnicitet. Koranen påminner oss återkommande om vårt gemensamma ursprung:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.5

Det är islams universalitet som gör den till världens snabbast växande religion. I en värld full av konflikter och schismer människor emellan, i en värld som plågas av terrorism, både från individer och från stater, är islam en ledstjärna som erbjuder framtidshopp.

Källor:
al-Djumah Magazine. Discover Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius

  1. Koranen 6:151 []
  2. Koranen 5:32 []
  3. Abu Dawud []
  4. Ahmad []
  5. Koranen 49:13 []