Ett antal Koran-verser feltolkas ofta i syfte att bevara myten om islam som en våldsam religion där dess anhängare skall dräpa dem som inte tillhör tron. Passagen ”döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem1 citeras ofta för att påvisa att islam stödjer våld och blodspillan.

För att förstå versen i dess rätta kontext är det nödvändigt att läsa kapitlet från början om fredspakten som fanns mellan muslimerna och hedningarna i Mecka. Hedningarna överträdde detta fördrag så en tid av fyra månader gavs till dem för att ställa det till rätta, annars skulle krig utropas mot dem. Versen i dess helhet lyder:

När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.2

Koranens nionde kapitel.

Denna vers var en kommendering till muslimerna som upprättat ett fördrag med hedningarna, som snabbt överträdde det, till att strida mot dem som förrådde dem varhelst de fann dem. Läser man hela versen förstår man att den inte kan användas som bevis för att islam förespråkar våld i alla situationer eller att dess anhängare uppmanas till att döda dem som inte är muslimer3.

Nästföljande vers tydliggör:

Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet [vad Islam innebär].4

Koranen berättar inte enbart att den hedning som söker asyl under strid skall få skydd utan också att denne skall föras till säkerhet. Vilken militär ledare skulle idag kommendera hans soldater till att inte enbart spara fiendens liv under strid utan också till att eskortera dem till säkerhet? Detta är dock vad Gud instruerar i Koranen.

Källor:
al-Djumah Magazine. Discover Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius

  1. Koranen 9:5 []
  2. Koranen 9:5 []
  3. Arun Shourie, en av de mest pådrivande kritikerna av islam i Indien, citerar samma vers (9:5) i hans bok The World of Fawas, s. 572. Men efter att ha citerat den hoppar han över nästa vers och går direkt till nästa. Det visar tydligt att vissa av islams kritiker är ensidiga och fördomsfulla i deras kritik. []
  4. Koranen 9:6 []