Islam understryker noga vad många än i dag strävar efter: alla människors lika värde. Gud har skapat oss med en möjlighet att uppnå den högsta graden som är att vara en tjänare som underkastar sig Gud. På så sätt finns ingen skillnad människor emellan, det är endast de val varje individ gör som särskiljer henne inför Gud, lagen och samhället. Ras, hudfärg och nationalitet har ingen roll att spela.

Gud säger:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt.1

Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom) har talat om denna lära i Koranen när han inför en stor samling sade:

Människor! Sannerligen är er Gud en och er [stam]fader är en. Sannerligen finns ingen dygd i en arab över en icke-arab. Och på samma sätt finns ingen dygd i en ljushyad över en mörkhyad, eller i en mörkhyad över en ljushyad. Endast genom dygdighet [blir man bättre än andra människor]. Har jag inte förmedlat budskapet till er?2

Den diskriminering och rasism som vi idag ser i många moderna samhällen fanns även före Muhammads tid men han kom att sätta stop för den. En gång sade han:

Gud har avlägsnat alla befläckningar från er från tiden före islam då ni skröt om er härkomst. Faktum är att det inte finns någon annan är en dygdig troende och en eländig missdådare. Alla människor härstammar från Adam och Adam skapades av lera.3

Adam skapades av lera och från denna skapelse härstammar hela mänskligheten. Det enfaldiga i den rasism vi ser idag kan skönjas i det faktum att människors olika hudfärger kan tillskrivas Adams ursprung. Profeten har sagt:

Gud skapade Adam av en handfull [jord] som Han samlade från jorden. Därmed skiftar Adams avkommor som jorden skiftar: somliga är röda, somliga är vita, somliga är svarta och somliga där emellan, några är lättsamma, några är svårmodiga, några är onda och några är goda.4

Istället för att vara en orsak till att människor splittras är skillnaderna i färg ett tecken på Skaparens storhet. Gud säger:

Och till Hans under hör skapelsen av himlarna och jorden och skillnaderna mellan er i språk och hudfärg. I detta ligger helt visst budskap till de insiktsfulla.5

Dörren till att få vara Guds sanna tjänare är öppen för alla människor, oberoende av ras eller nationalitet. Faktum är att det bara är genom denna form av tro på Gud som människan förtjänar att hedras och fyllas av dygd. Detta är en för islam viktig lärosats som har tillämpats genom historien.6

Den berömde historikern Arnold Toynbee (1889-1975) har skrivit:

Att rasmedvetenhet har upphävts mellan muslimer är en av islams mest enastående bedrifter och i vår tid finns det, just nu, ett verkligt behov av att sprida denna islamiska dygd…7

Denna jämlikhet gäller både män och kvinnor – trots vad som ofta hörs sägas om islam.8 I andlig bemärkelse och som Guds tjänare finns ingen skillnad mellan män och kvinnor.9 Båda är jämlika inför Gud.

Gud säger:

Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar.10

Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis.11

För de män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna – [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning.12

Det är vida känt att islam gav kvinnan många rättigheter som hon inte fått i Väst förrän alldeles nyligen, som rätten till att äga egendom och driva egna affärsrörelser.13

Varje ideologi, religion eller kultur värderar vissa frågor högre än andra och inom islam är den viktigaste egenskapen dygdighet och plikttrogenhet inför Gud. Därefter kommer kanske kunskap om religionen. I båda dessa frågor är kvinnor lika män. Genom islams historia har kvinnor varit kända och respekterade för deras dygdighet och kunnande. Islam säger inte att en människa skall mätas utefter hur vacker denne är, hur snabbt denne kan springa eller hur bra denne är på att sjunga. Utifrån ett islamiskt perspektiv är detta orimliga kriterier för en persons värde – även om det tycks vara vad den moderna civilisationen fäster störts vikt vid.

Källor:
Jamāl al-Din M. Zarabozo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius.

 1. Koranen 49:13 []
 2. Nedtecknad av Ahmad. []
 3. Nedtecknad av al-Tirmidhi. Verifierad av al-Albāni. Muhammad Naasir al-Deen al-Albaani, Saheeh al-Jaami al-Sagheer (Beirut: al-Maktab al-Islaami, 1988), vol. 2, s.963. []
 4. Nedtecknad av bland andra Ahmad, Abu Dawūd och at-Tirmidhi. Verifierad av al-Albaani. Se Saheeh al-Jaami al-Sagheer, vol. 1, s. 362. []
 5. Koranen 30:22 []
 6. Det skall dock inte förnekas att det kan finnas rasism bland muslimer även om det aldrig har varit som i Väst. Sådan rasism är ett resultat av avsaknad kunskap och dygdighet. Det har dock aldrig varit så att religionen har sanktionerat rasism, vilket har varit fallet med andra religioner. []
 7. Islam – The First & Final Religion, s. 73, Karachi, Pakistan: Begum Aisha Bawany Waqf, 1978 []
 8. Mycket som hörs om islam är antigen osant eller kulturella seder som sammanblandats med islam. I fråga om kultur är detta något som islams lärde jobbar med att stävja. []
 9. Enligt islam var det både Adam och Eva som var de första att synda och de gjorde det tillsammans. Båda ångrade sig inför och förläts av Gud. []
 10. Koranen 16:97 []
 11. Koranen 9:71 []
 12. Koranen 33:35 []
 13. Annie Besant skrev någon gång runt år 1932: ”Jag tycker ofta att kvinnor är friare inom islam än inom kristendomen… i Koranen är lagen som rör kvinnan rättvisare och mer liberal. Det är bara under de senaste tjugo åren i det kristna England som kvinnan har fått rätt till egendom medan hon inom islam alltid har haft denna rättighet…” Islam – The First and Final Religion, s. 91-92 []