Exempel på religioner som har namngivits i efterhand är kristendomen som namngavs efter Jesus Kristus, buddhismen som fått sitt namn efter Gautama Buddha, konfucianismen efter Konfucius, marxismen efter Karl Marx, judendomen efter stammen Juda och hinduismen efter Hindus. Islam är den religion som gavs till den första människan – profeten Adam – och det är den religion som har givits till alla profeter som Gud har sänt till människan. I den sista uppenbarelsen – som på arabiska kallas för Koranen – säger Gud följande:

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och sänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har beslutat att underkastelse under Guds vilja skall vara er religion.1

Om någon ville anta en religion som inte innebär underkastelse under Guds vilja kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.2

Därmed påstår sig inte islam vara en ny religion som profeten Muhammad tog till Arabien under det sjätte århundradet, utan istället är den Guds sanna religion i dess slutgiltiga form så som den ursprungligen uppenbarades för Adam och de profeter som följde honom.

Här kan vi kort kommentera två andra religioner som båda anser sig utgöra den sanna vägen. Ingenstans i Bibeln finner du att Gud uppenbarar för profeten Moses folk att deras religion kallas för judendomen, eller för de som följer Kristus att deras religion kallas för kristendomen. Med andra ord har namnen ”judendom” och ”kristendom” inga gudomliga ursprung eller godkännande. Det var inte förrän långt efter Jesu tid som namnet ”kristendom” gavs till hans religion.

Enligt islam är Jesus en profet sänd från Gud. Precis som profeterna före honom kallade han till underkastelse inför Guds vilja (vilket även islam gör). I det Nya Testamentet berättas det till exempel att Jesus lärde lärjungar att be enligt följande:

Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn… Ske din vilja på jorden så som i himlen.3

Detta underströk Jesus i ett antal uttalanden som har nedtecknats i det Nya Testamentet. Han har dessutom sagt att endast de som underkastar sig kommer att träda in i Paradiset.

Jesus betonade också att han själv underkastade sig Guds vilja:

Ingen av de som kallar mig ”herre” kommer att träda in i himmelriket, utan endast de som gör min himmelske faders vilja.4

Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.5

Det finns flera texter i det Nya Testamentet som visar att Jesus gjorde det klart för lärjungarna att han inte var den sanne Guden. När han talade om den sista Timmen sade han:

Dagen och timmen känner ingen inte ens änglarna i himlen, inte sonen, ingen utom fadern.6

Likt de andra profeterna lärde Jesus ut vad islam lär – underkastelse inför Guds vilja.

Källa:
Bilal Philips, The True Religion of God. www.bilalphilips.com

  1. Koranen 5:3 []
  2. Koranen 3:85 []
  3. Lukas 11:2 & Matteus 6:9–10 []
  4. Matteus 7:21 []
  5. Johannes 5:30 []
  6. Markus 13:32 []