Är islam en militant religion?

Enligt islam är våld enbart tillåtet att använda vid vissa tillfällen, som när det muslimska samhället hotas av väpnade styrkor. Detta är tveklöst något naturligt för alla stater. Viktigt att här påpeka är att det enbart är ledaren för det muslimska samhället som på ett ordnat och etiskt korrekt sätt får avgöra brukandet av våld…

Details

Varför ålägger islam så stränga straff för utomäktenskapliga förbindelser?

Islams straffsatser har som syfte att avskräcka från brott och deras stränga natur beror på brottens allvarlighet. Idag finns det invändningar mot straffen för otukt och äktenskapsbrott då de ses som orimligt stränga. Problemet som föreligger är att måttstocken som används för att bedöma brotten inte är den samma. Islam ser äktenskapsbrott som en mycket…

Details

Motsäger islam vetenskap?

Islam motsätter sig inte vetenskap. Det kan sägas att det finns två olika sorters kunskapsområden: religionens, som rör förståelse av religiösa plikter; och världslig kunskap, som rör allt som behövs för att klara sig i denna värld. Vi muslimer måste tillgodose oss båda dessa vetanden. Faktum är att islam förespråkade studier av världslig kunskap i…

Details

Stämmer det att muslimer inte tror på Jesus eller andra profeter?

Det går inte att vara muslim utan att tro på Jesus (över honom vara Guds frid). Vi muslimer tror på Jesus och på alla Guds profeter, vilket är ett grundläggande troselement för islam. Således hyser vi stor aktning för Jesus (över honom vara Guds frid) och väntar på hans återkomst. Enligt Koranen korsfästes han inte…

Details

Hur skiljer sig Koranen från de andra skrifterna?

För oss muslimer är det en del av vår religion att tro på alla Guds profeter och sändebud likväl som på alla Guds uppenbarelser i deras ursprungliga form. Somliga av dessa skrifter existerar än idag även om det inte är i den originalform som de uppenbarades i. Detta är ett resultat av mänsklig inverkan. Koranen…

Details

Är islam fatalistiskt?

De flesta muslimer finner det märkligt att islam, med en gyllene medelväg mellan tro och handling, ibland menas vara fatalistisk. Kanske kan detta missförstånd bero på att vi alltid säger alhamdulillah (all lovprisan och tacksamhet tillkommer Gud) närhelst något sker, oberoende av om det som skedde var bra eller dåligt. Anledningen till detta är att…

Details

Islams behörighetskrav

Islams ”fem pelare” utgör stommen för att bli muslim. Shahadah – trosbekännelsen En muslim måste tro på och säga vad som betyder: ”Det finns ingen gudom värdig att dyrka utom Gud och Muhammad är Hans tjänare och sändebud.” Denna kungörelse vittnar om att Gud existerar, att Han inte går att likna vid skapelsen, att Han…

Details

Tron på den yttersta dagen

Vi tror att livet i denna värld har en ände. Gud säger: Allt på jorden skall förgå.1 Återuppståndelsens dag är den dag då varje själ kommer att stå inför Gud och tillfrågas om vad hon eller han har gjort. Resultatet av en ond handling i det nästkommande är exakt rättvisa medan ersättningen för en god…

Details