Återuppståndelsens dag

Den Yttersta dagen är Återuppståndelsens dag då människorna kommer att återuppresas får att få ta emot belöningar och räkenskap. Den har fått detta namn då det inte kommer någon dag efter den. Under denna dag kommer Paradisets folk att inta sina boningar och Helvetets folk inta sina. Tron på den Yttersta dagen består av tre…

Details

Guds profeter

ar-Rusul är plural för rasûl (sändebud) som betyder mursal, den som sänts iväg för att förkunna något. Vad som avses (enligt den lagenliga mening) är att ar-rasûl är den man som tar emot en shar’a (en gudomlig lag) och som blir kommenderad av Allâh till att förmedla den. Den första av ar-rusûl var Noa och…

Details

Tron på Guds änglar

Änglarna är skapelser från den värld som är dold för oss människor. Dessa änglar dyrkar Allâh och äger inga gudomliga egenskaper i form av rubûhiyyah eller ulûhiyyah. Allâh har skapat dem av ljus och gett dem en fullständig underkastelse under Hans kommendering, och förmågan att utföra den. Allâh säger: Honom som allt och alla i…

Details

Tron på Skrifterna som Gud sänt ned

Kutub (Skrifter) är plural för kitab (bok, eller skrift) som betyder maktûb (skrivet). Den rättsliga innebörd som avses i denna text är: De böcker som Allâh har sänt ned till Hans sändebud som en nåd och vägledning för människosläktet som de kan använda för att uppnå lycka i detta liv och i det Nästkommande. Tron…

Details

Jan Malmsjö talar om islam

Jan Malmsjö föddes i Lund och bodde sina första år i Trelleborg men flyttade snart till Malmö som var staden han fortsättningsvis kom att växa upp i. Han är son till frisörmästaren/maskören och artisten Fritz Malmsjö (1909-82) och artisten Annie Malmsjö, född Olsson (1910-62). Dessa utgjorde dans– och varitéparet ”Fritzi” och var bland annat verksamma…

Details

Anledningen till att muslimerna är svaga

Fråga: Ärade shaykh, somliga påstår att anledningen till muslimers bakåtsträvande är att de håller fast vid religionen. Argumentet som de lägger fram är att när Västvärlden övergav och frigjorde sig från religionen så nådde de sin nuvarande nivå av civilisation. De stöder också detta missvisande argument genom att visa på att det ofta regnar hos…

Details

De troende kommer att se deras Herre i Paradiset, om Han tillåter

Fråga: I en hadīth från profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uppges det: Ni kommer sannerligen att se er Herre på Återuppståndelsens Dag, precis som ni ser månen en natt när den är full… ni kommer inte att ha några problem att se det.1 Är det sant att Allāh kommer att…

Details

Ahlus-sunnah al-jamā’ats grundläggande trosprinciper

Fråga: Vilka är ahlus-sunnah wal-jamā’ats grundläggande trosprinciper? Svar: Ahlus-sunnah wal-jamā’ats grundsats när det gäller trosprincipiella frågor, och andra frågor som rör religionen, är att följa Allāhs skrift, Hans sändebuds – över honom vare Allāhs och välsignelser – sunnah och vägledning samt den sunnah som de rättfärdiga kaliferna följde. Detta är enligt Allāhs den Upphöjdes ord:…

Details

Koranen säger att muslimer skall dräpa de som inte tror varhelst de finner dem. Betyder detta att islam stödjer våld och blodspillan?

Ett antal Koran-verser feltolkas ofta för att bevara myten om islam som en våldsam religion där dess anhängare skall dräpa dem som inte tillhör tron. Passagen ”döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem” citeras ofta för att påvisa att islam stödjer våld och blodspillan. För att förstå den rätta kontexten är det nödvändigt att…

Details