Balans i strävan efter god hälsa

Profeten Muhammeds (över honom vare Guds frid och välsignelser) traditioner lär oss att vårda en god hälsa och inse dess verkliga värde som en av Guds otaliga gåvor. Islams helhetssyn på hälsa innebär att vi skall behandla våra kroppar på ett respektfullt sätt och nära dem inte bara med tro utan också med näringsrik mat.

Details

Existens

En materialist kan inte förneka att människan är skapt av en komponent som är fysisk och en som är immateriell: själen. En materialistisk lära kan enbart beröra människans fysiska existens. Den kan inte göra något för att vara den inre delen behjälplig, vilket lämnar ett stort tomrum inom människan.

Details

Ett liv utan religion

Världen har blivit materialistisk. Det menas att vetenskap har erövrat naturen och att religion inte längre behövs. Friedrich Nietzsche (1844-1900) har till och med påstått att ”Gud är död.

Men religionen har inte försvunnit och vetenskapen har själv försökt avgöra varför religion och Gudstro fortfarande lever vidare.

Details

Religionernas olika namn

Exempel på religioner som har namngivits i efterhand är kristendomen som namngavs efter Jesus Kristus, buddhismen som fått sitt namn efter Gautama Buddha, konfucianismen efter Konfucius, marxismen efter Karl Marx, judendomen efter stammen Juda och hinduismen efter Hindus. Islam är den religion som gavs till den första människan – profeten Adam – och det är…

Details

Antropomor­fism

Tanken om ett Högsta Väsen har emellanåt fått lida av vanställningar när antropomorfism1 smugit sig in i religionernas urkunder och trosläror. Detta har varit ett fruktlöst försök till att förmänskliga Gud i syfte att göra Honom mer tillgänglig och relevant. Ett första exempel är judendomen, där Gud förvisso fortfarande är en, men där sättet att…

Details

Hinduismens gudar

Enligt hinduismen visar sig Brahmans attribut som olika gudar. Skapandet blir en skapargud, Brahman. Bevarandet blir en gud som bevarar, Vishnu. Förstörelsen blir en gud som förstör, Siva. Den mest omtyckte, Vishnu, anses ha reinkarnerats bland människor vid ett flertal tillfällen, en reinkarnation som på sanskrit kallas för avatar, vilket betyder nedstigande. Detta ger en…

Details

Hinduismens kastsystem

Enligt hinduismen är skapelsen också Gud. Det finns ingen skillnad mellan Skaparen och skapelse. Hinduer menar att allt levande har en själ, ātman, och att denna själ är Gud, Brahman. Följaktligen är den hinduistiska trons essens att ātman och Brahman är en och samma; med andra ord är människan gudomlig. Det hinduiska samhället är indelat…

Details

Karma

Människan är till sin natur begränsad. Hon föds och hon dör. Detta är egenskaper som inte kan tillskrivas Gud då de skulle likställa Honom med Hans skapelse. Således har Gud inte blivit, och kommer aldrig, att bli människa. Samtidigt kan människan heller aldrig bli Gud. Det skapade kan inte bli dess egen skapare. En gång…

Details

Existensialism

Somliga har menat att människan har tillkommit av en slump utan en Skapare. Ledande existentialister som Jean-Paul Sartre (1905-1980) och Albert Camus (1913-1960) lärde det absurda och meningslösa i livet och varje handlande, vilket är en åsikt som Nobel-pristagaren (1976) Jacques Monod också har lagt fram: Människan vet i slutändan att hon är ensam i…

Details

Barns rättigheter

Fråga: Får en moder behandla ett av hennes barn eller barnbarn på ett bättre sätt än de andra även om de behandlar henne själv likadant? Svar: Föräldern måste behandla dem lika utan att ge någon företräde i form av pengar eller gåvor. Anledningen till detta är ett uttalande från profeten – över honom vare Guds…

Details