Skip to main content
Erkän­ner en kvin­na att hennes barn kom­mit till världen i ett otil­låtet förhål­lande, eller om fyra betrod­da vit­tnen kan styr­ka att hon begått äkten­skaps­brott – som ögonvit­tnen till sam­laget – då kom­mer hon kun­na dömas i en islamisk dom­stol. Det­sam­ma gäller om en man erkän­ner äkten­skaps­brott eller om fyra betrod­da vit­tnen vit­tnar om att han begått äkten­skaps­brott, då kom­mer ock­så han att dömas.

 
I det­ta fall är det ingen skill­nad mel­lan kvin­nor och män.

Men finns varken vit­tnen eller erkän­nande kom­mer kvin­nan inte kun­na straf­fas enbart för att hon bliv­it gravid. En kvin­na kan bli gravid utan att ha haft en otil­låten sex­uell förbindelse som genom en våldtäkt. I det­ta fall är det hon som är offret – inte den som gjort något brottsligt.

Därav kan hon inte straf­fas eller ens ankla­gas för att ha gjort något felak­tigt bara för att hon bliv­it gravid. Den­na åsikt håller mån­ga av dem lärde.

Ibn Qudāmah (1147–1223) säger i al-Mugh­nī:

Om en kvin­na utan man eller herre blir gravid skall hon inte straf­fas, istäl­let skall hon till­frå­gas om det och om hon menar att hon tvin­gats eller om hon begått äkten­skaps­brott under tvive­lak­ti­ga omständigheter, eller om hon helt enkelt inte erkän­ner att hon begått äkten­skaps­brott, då kom­mer hon inte att straf­fas. Det­ta är vad Abū Hanī­fah och al-Shāfi‘ī har sagt på grund av att hon kan bli gravid efter ett påtvin­gat sam­lag eller efter osäkra omständigheter. Straf­fet överges om det finns tviv­el. Det är väl känt att en kvin­na kan bli gravid utan att ha haft ett regel­rätt sam­lag. Kvin­nan kan bli gravid om sper­ma manuellt förs in i hennes vagi­na. Det­ta kan förk­lara hur en oskuld kan bli gravid.

Det­ta är klart och tydligt det kor­rek­ta utlå­tandet i den­na fråga.

Käl­la:
Pro­fes­sor Sulaymān al-‘Îsā, Preg­nan­cy not proof of for­ni­ca­tion. www.islamtoday.com.