Skip to main content
En prak­tiserande mus­lim måste ta hand om sin andli­ga, emo­tionel­la och fysiska häl­sa. Våra krop­par, som är myck­et kom­plexa mask­in­er, har Gud gett till oss i förtroende. De bör inte miss­brukas eller för­sum­mas utan istäl­let hål­las i god form. Kost och näring spelar en stor roll i att upprät­thål­la bäs­ta möjli­ga häl­sa och så gör även en livsstil som innehåller motion. Islam läg­ger ton­vikt vid en enkel kost kom­bin­er­ad med fysisk motion.

 
För att upp­fyl­la tre av islams fem pelar­na måste mus­limer vara vid god fysisk häl­sa. Utföran­det av de fem dagli­ga bön­er­na är i sig en form av motion med dess föreskriv­na rörelser som omfat­tar alla muskler och led­er i krop­pen, och kon­cen­tra­tion i bönen lin­drar psykisk stress. God häl­sa är nöd­vändigt om man avs­er att fas­ta under månaden ramadan och utföran­det av hajj (eller pil­grims­fär­den till Mec­ka) är en svår uppgift som kräver mån­ga dagar av hård fysisk ansträngning.

Pro­feten Muhammed (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) rådde sina anhän­gare till att arbe­ta, vara ener­giska och att bör­ja dagen tidigt. Han sa “O Gud, välsigna de tidi­ga mor­gon­tim­mar­na för min nation.[1]Imam Ahmad

Fet­ma eller en brist­fäl­lig kost, lät­t­ja och svaghet är självor­sakade lidan­den som vi kom­mer stäl­las till svars för. Trots att förhin­dran­det av sjuk­dom ofta lig­ger utan­för vår kon­troll finns det mån­ga till­stånd som görs värre genom brist på god kosthåll­ning samt trän­ing. Pro­feten Muhammed (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) sa:

Var­je han­dling utom hågkom­sten av Gud är anti­n­gen en dis­trak­tion eller tan­klöshet utom fyra ting: När man van­drar från mål till mål [under bågskyt­teträn­ing], ridträn­ing, strötid med famil­jen och att lära sig simn­ing. [2]Tabarani

Pro­feten Muhammed och hans föl­jes­la­gare var naturligt väl­trä­nade. Livet på den tiden var hår­dare, lån­ga avstånd täck­tes till fots, män jagade och odlade sin jord och det fanns inga onödi­ga sys­sel­sät­tningar att för­dri­va tiden med.

Under 2000-talet har mån­ga for­mer av dis­trak­tion­er och nöjen upp­kom­mit som upp­ma­nar till lät­t­ja och som led­er till lath­et och ohäl­sa. Trots att mod­ern teknik har mån­ga förde­lar är det vik­tigt att tiden inte går till spillo fram­för TV-skär­men eller en spelkon­sol på bekost­nad av häl­sa. Det har bevisats att fet­ma hos barn ökar i takt med att deras TV-tit­tande ökar. [3]Dessa resul­tat rap­porter­ades i en studie utförd av forskare vid Buf­fa­lo Uni­ver­si­ty. Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty, Nation­al Can­cer Insti­tute och Cen­ters for Dis­ease Con­trol och redovisades i Cre­spo, … Fort­sätt läsa Andra studi­er har visat att det­ta är lika sant för vux­na. Motion har däre­mot mån­ga förde­lar [4]http://www.netdoktor.se/traning-kost/artiklar/fordelar-med-motion/. Motion ökar muskler­nas def­i­n­i­tion, för­bät­trar flex­i­biliteten, för­bät­trar uthål­lighet, stärk­er hjär­tat och lin­drar depres­sion. Motion kan ock­så leda till bety­dande vik­tnedgång. Aer­ob trän­ing är bra mot hjärt­sjuk­do­mar och högt blodtryck sam­tidigt som det min­skar risken för dia­betes. Styr­keträn­ing ökar muskel­mas­san och ben­den­siteten, min­skar fettmäng­den, min­imer­ar ryg­g­prob­lem och påverkar den allmän­na häl­san positivt.

Den islamiskt lärde imām ibn al-Qayy­im (1292–1350) har sagt att fysisk aktivitet hjälper krop­pen att bli av med över­flödig mat på ett myck­et naturligt sätt sam­tidigt som immun­försvaret stärks. Han menade ock­så att var­je organ i krop­pen har sin egen sport (eller rörelse) som pas­sar just den och att rid­ning, bågskytte, brot­tning och löp­n­ing är sporter som gyn­nar hela krop­pen. [5]Zad-Al-Ma‘aad

Trän­ing och motion är en vik­tig del i en mus­lims liv, men det bör inte ske på bekost­nad av religiösa för­p­lik­telser och inte heller inkräk­ta på tiden med famil­jen. I enlighet med islams holis­tiska syn på livet måste allt­ing göras med måt­ta. Det finns ingen tillå­telse för ett extremt eller fanatiskt beteende. Att låta en viss form av trän­ing eller sport ta över ens liv går emot islams läror som kräver en medelväg och en bal­anser­ad strate­gi. Trän­ing och motion bör heller inte innebära onödig bland­ning mel­lan män och kvin­nor eller att man under utö­van­det bär kläder som vis­ar krop­pen på ett skön­jande sätt. Islam upp­muntrar till allt som vitalis­er­ar sin­net eller stärk­er krop­pen förut­satt att det inte led­er till eller innebär synd eller förse­nande av religiösa skyldigheter.

Pro­feten Muhammeds läror upp­muntrar tvek­löst till engage­mang i sportak­tiviteter som ett sätt att främ­ja en häl­sosam livsstil och upp­muntra till broderlig kär­lek och familjegemenskap.

I en åter­berät­telse nedteck­nad av imām al-Bukhāri sägs det att:

Pro­feten passer­ade några män från aslam-stam­men som tävlade i bågskytte [på mark­nad­splat­sen]. Han sade till dem: ‘Skjut! Ismaels barn. Er fad­er var en skick­lig skytt. Skjut och jag är med den och den.’ Ett av de båda lagen gav där­på upp skyt­tet. Pro­feten frå­gade: ‘Var­för skjuter ni inte?’ De sva­rade: ‘Hur skulle vi kun­na skju­ta medan du är med dem [det andra laget).’ Han sade sedan: ‘Skjut och jag är med er alla.’

I en annan tra­di­tion beskrev pro­feten Muham­mads älskade hus­tru ‘Ā’ishah deras kär­lek för spel och sport. Hon sa:

Jag kap­plöpte med pro­feten och jag slog hon­om. Senare när jag hade lagt på mig några kilo tävlade vi igen och då vann han. Han sade då: ‘Det­ta gottgör för för­ra gån­gen…’ [6]Sahih Al-Bukhari

En sann troende erkän­ner undret i den män­skli­ga krop­pen och är tack­sam gen­te­mot dess Ska­pare. Den­na tack­samhet visas genom den vård och omsorg som ges för att bibehål­la god häl­sa. Islams hel­hetssyn kring häl­sa omfat­tar alla aspek­ter av sinne, kropp och själ. Den verk­ligt häl­somed­vetne kom­binerar god diet, kost och motion med hågkom­sten av Gud och en avsikt att fullföl­ja alla religiösa plikter.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Imam Ahmad
2 Tabarani
3 Dessa resul­tat rap­porter­ades i en studie utförd av forskare vid Buf­fa­lo Uni­ver­si­ty. Johns Hop­kins Uni­ver­si­ty, Nation­al Can­cer Insti­tute och Cen­ters for Dis­ease Con­trol och redovisades i Cre­spo, Car­los J. DrPH, MS; Smit, Ellen, PhD; Troiano, Richard P., PhD, RD; Bartlett, Susan J., PhD; Mac­era Car­o­line A., PhD, Ander­sen, Ross E., PhD (2001, mars 15). Tele­vi­sion watch­ing, ener­gy intake and obe­si­ty in US chil­dren. Archives of Pae­di­atric and Ado­les­cent Med­i­cine, 155, 360–365.
4 http://www.netdoktor.se/traning-kost/artiklar/fordelar-med-motion/
5 Zad-Al-Ma‘aad
6 Sahih Al-Bukhari
Prof. Ibrahim Bijli Syed

Prof. Ibrahim Bijli Syed

Ibrahim Bijli Syed är en amerikansk radiolog och tidigare presidenten för Islamic Research Foundation International. Han föddes i Bellary, Karnataka. 1972 erhöll han en doktorsexamen inom radiologi från Johns Hopkins University. Han är den första indier någonsin med en doktorsexamen i nukleär medicin från Johns Hopkins University.