Skip to main content
Det är väldigt oly­ck­ligt att islam idag har bliv­it syn­onymt med ter­ror­ism. Långt ifrån att före­språ­ka ter­ror­ism är islam en frid­full reli­gion vars fun­da­ment lär mus­limer att upprät­thål­la fred och rättvisa världen över. Islam sank­tioner­ar inte ter­ror­ism så som begrep­pet idag förstås i form av fly­g­plan­skap­ningar, giss­lan­ta­gan­den, tortyr och dödande av oskyldiga i syfte att upp­nå poli­tiska eller religiösa mål. Det­ta är inte de sätt som islam lär mus­limer att lösa prob­lem eller spri­da reli­gio­nen genom.
 

Det skall läg­gas på min­net att alla reli­gion­er har anhän­gare som är vilseled­da och i rättvisans namn är det reli­gio­nens lära som skall stud­eras då den är mått­stock­en med vilken anhän­gar­nas han­dlin­gar döms som kor­rek­ta eller felaktiga.

Det är inte rätt att döma islam efter vilseled­da eller okun­ni­ga mus­limers hand­lande. Ej heller är det rätt att döma islam efter det för­fall­na och kor­rumper­ade till­stånd som genom­syrar den mus­lim­s­ka världen. Vad islam förkun­nar är en sak och vad mån­ga mus­limer nuför­tiden gör den raka mot­sat­sen. Det enda sätt som mus­limer kan göra islam rättvisa är genom att stud­era dess ädla läror som tydligt predikas genom Kora­nen och pro­fetens föredöme.

Den före det­ta pop­stjär­nan Cat Stevens, numera känd som Yusuf Is­lam, har sagt:

Det är fel att döma islam i ljuset av avvikande mus­limers beteende, som alltid kan ses i media. Det är som att säga att en bil är dålig om föraren är rattonykter…

Islam är en frid­full reli­gion som upp­nås genom under­kas­telse inför den Allsmäk­tige Ska­paren, Gud. Islam talar för fred men sam­tidigt man­as dess anhän­gare till att bekäm­pa förtryck. Kam­p­en mot förtryck kan stun­dom krä­va brukande av våld, ja, ibland måste våld använ­das för att upp­nå fred.

Det råder inga tviv­el om att islam tillåter krig under särskil­da omständigheter. En reli­gion eller civil­i­sa­tion som inte gör det kan inte över­l­e­va. Islam tillåter dock aldrig attack­er mot oskyldiga, kvin­nor eller barn. Islam för­b­jud­er dessu­tom mus­limer att ”ta lagen i egna hän­der”, vilket bety­der att enskil­da mus­limer inte får bestäm­ma vem eller vil­ka de vill döda eller bestraf­fa. Rät­tegån­gar och bestraffningar kan endast utfär­das av en legit­im domare.

Käl­la:
al-Djumah Mag­a­zine. Dis­cov­er Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.