Det går inte att vara muslim utan att tro på Jesus (över honom vara Guds frid). Vi muslimer tror på Jesus och på alla Guds profeter, vilket är ett grundläggande troselement för islam. Således hyser vi stor aktning för Jesus (över honom vara Guds frid) och väntar på hans återkomst. Enligt Koranen korsfästes han inte utan upprestes istället till himlen. Vi anser att Jesus (över honom vare Guds frid) var en av Guds mest framträdande sändebud – men inte Gud Själv eller Guds son. Jesu moder, Maria, var en ärbar och ädel kvinna och Koranen berättar för oss om Jesu mirakulösa jungfrufödsel:

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.1

Många förvånas över att islam anser att Jesus, Marias son, är ett av Guds mest betydande sändebud. Vi lärs dock att älska Jesus (över honom vare Guds frid) och det går inte att vara muslim utan att tro på hans oskuldsfödsel eller de mirakel som han utförde. Vi tror inte detta om honom då Bibeln säger det utan för att Koranen gör det. Vi poängterar dock att Jesu mirakel, och alla andra profeters, endast vara möjliga genom Guds tillstånd och vilja.

Islam avvisar att Jesus (över honom vare Guds frid och välsignelser) är Guds son och betonar särskilt att Gud aldrig kan ha en son; en titel som ”Herre” kan endast tillhöra Skaparen.

Det skall klarläggas att när vi kritiserar vissa kristna läror attackerar vi inte Jesus Kristus (över honom vare Guds frid). Kristna doktriner som treenigheten och arvssynden kritiseras enbart eftersom de inte kan tillskrivas Jesus (över honom vare Guds frid). När vi studerar Bibeln hänvisar vi inte till Guds ord utan till nedskrifter som påstås vara Guds ord. Vi menar att den skrift som idag tituleras som Bibeln endast innehåller kvarlevor av Guds ursprungliga budskap och att den genom att översättas i flera led förvanskats av människohand. Vi tror att det som Jesus lärde ut (över honom vare Guds frid) var det ursprungliga Evangeliet, inte vad som har tillskrivits lärjungarna, Paulus eller andra kyrkofäder som genom historien har influerat kristendomen. Islam försvarar i själva verket Jesus (över honom vare Guds frid) genom att insistera på den rena monoteism som han predikade och följde.

  1. Koranen 3:59 []