Islams ”fem pelare” utgör stommen för att bli muslim.

Shahadah trosbekännelsen
En muslim måste tro på och säga vad som betyder: ”Det finns ingen gudom värdig att dyrka utom Gud och Muhammad är Hans tjänare och sändebud.” Denna kungörelse vittnar om att Gud existerar, att Han inte går att likna vid skapelsen, att Han står över den och att ingen är värd att dyrka utom Honom. Den vittnar likaså om att Han är Skaparen och Den som äger samt bestämmer över allt som existerar. I Koranen säger Gud:

Alla varelser i himlarna och på jorden tillhör Gud. Men vad följer då de som vid sidan av Gud anropar [dem som de påstår vara Hans] medhjälpare? De följer ingenting annat än lösa antaganden och förmodar [än det ena, än det andra].1

Trosbekännelsen betygar att Muhammad är en av de profeter som har förmedlat Guds uppenbarelse till mänskligheten:
Vi har sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].2

Koranen förklarar att Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom) är Guds siste sändebud:

Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt.3

Koranen bekräftar också att Muhammads (över honom vare Guds frid och välsignelser) läror är ofelbara och att de härstammar från Gud:

Och han talar inte av egen drift nej, – [det är] uppenbarelsens ord.4

Följaktligen är Koranen och den siste profetens sätt att leva (sunnah) religionens grunder som definierar varje del av vad det innebär att vara muslim.

Salah – den obligatoriska bönen
I alla tider har profeterna, och de som följt dem, i någon form förrättat bön som en oskiljaktig del av Guds religion. Bönen är en väsentlig del av islam. En muslim måste be fem gånger om dagen inom utsatta tider, vilket profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom) har lärt ut. Syftet med bönen är inte att den skall vara en fysisk handling, syftet är att den skall rena själen. Gud säger om bönen:

Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar.5

Zakah – den obligatoriska allmosan
Innebörden av ordet zakah är rening och tillväxt. En viktig lära inom islam är att allting tillhör Gud och följaktligen är vi påbjudna att tjäna och spendera våra tillgångar på sätt som Gud tillåter. Det gudomligt förordnade allmosesystemet är en av Guds rättigheter. Det är varken en välgörenhet eller en skatt utan en skyldighet ålagd muslimer som har tillgångar utöver deras grundläggande behov. Skillnaden mellan allmosa och skatt är således att vi betalar allmosa av egen fri vilja och att det är vi själva som ansvarar för att rätt summa betalas.

Allmosan utkrävs enbart om man har den lägsta summan som krävs, vilket varierar mellan olika former av tillgångar. Allmosan renar oss från girighet, själviskhet och kärlek till vistelsen i denna värld:

De som värjer sig för girighetens [frestelser] – dem skall det gå väl i händer.6

Detta är ett perfekt sätt för att möta fattigas behov utan att skapa svårigheter för mer välbärgade.

Siyam – fasta
Gud har påbjudit oss fastan på samma sätt som Han har påbjudit tidigare nationer den:

Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.7

Fastan – som innebär avhållsamhet från mat, dryck, intim samvaro och förbjudna vanor som exempelvis rökning – pågår under dagens ljusa timmar i månaden ramadan. När detta görs till åtlydnad av Guds påbud lär fastan den troende tålamod och självkontroll samtidigt som den påminner om ansvaret gentemot de som inte kan försörja sig eller är utsatta för förtryck. Under fastemånaden skall alla former av gott beteende och goda handlingar öka samtidigt som den troende ägnar natten åt dyrkan. Fastan är inte en fullständig reträtt från detta liv utan snarare ett komplement.

Hajj – vallfärd
Vallfärden är den årliga resan till Mecka som är en skyldighet att utföra en gång i livet för den som har fysisk och ekonomisk möjlighet. Gud säger:

Den förmedlar klara budskap [och där finns] den plats där Abraham en gång stod; den som stiger in där är i trygghet. Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse.8

Icke desto mindre reser muslimer från världens alla hörn till Mecka varje år. Detta är en unik möjlighet för människor ifrån olika kulturer att mötas som gäster hos Gud. Vallfärden är ett uttryck för en ren tro och en fullständig underkastelse inför Guds bud. Pilgrimen utför vallfärdsriterna för att få dessa handlingar accepterade och därmed förlåtas för tidigare synder. Den som har fullbordat vallfärden kommer tillbaka som en ny människa med en renad själ och med välsignelser från Gud.

  1. Koranen 10:66 []
  2. Koranen 34:28 []
  3. Koranen 33:40 []
  4. Koranen 53:3-4 []
  5. Koranen 29:45 []
  6. Koranen 59:9 []
  7. Koranen 2:183 []
  8. Koranen 3:97 []