Skip to main content

al-Bukhârî föd­des efter jumu‘ah (den gemen­sam­ma fredags­bö­nen) den 13 Shawwâl 199 H./815 e.Kr. i staden Bukhâra (i nuvarande Uzbekistan).

al-Bukhârîs far Ismâ‘îl var lärd inom hadîth (Pro­fetens tra­di­tion­er) även om han inte kom att åter­berät­ta mån­ga. Hans son näm­n­er hon­om i at-Târîkh al-Kabîr (den utar­be­tade his­to­rien). Ismâ‘îl kom under sin livstid att träf­fa Ham­mâd ibn Zayd och ‘Abdal­lâh ibn al-Mubarak och hörde åter­berät­telser från Mâlik ibn Anas. Ismâ‘îl dog då al-Bukhârî fort­farande var en ung man.

I sin bok Târîkh Bukhâra (Bukhâras his­to­ria) och i andra verk berät­tar Ghand­jar att:

al-Bukhârî för­lorade sin syn­för­må­ga då han fort­farande var ung. Hans mor såg senare Pro­feten Abra­ham i en dröm där han sa till henne: ‘Allah har giv­it till­ba­ka din son hans syn­för­må­ga på grund av dina invoka­tion­er.’ När al-Bukhârî föl­jande mor­gon steg upp upp­täck­te han att han hade åter­fått sin synförmåga.

Det­ta var ett mirakel vilket al-Bukhârî blev välsig­nad med under sin barndom.

Sin tidi­ga talang att lära sig utan­till har al-Bukhârî kom­menter­at på föl­jande sätt: “Jag blev begå­vad i att mem­o­r­era berät­telser när jag gick i Kut­tâb (grund­skolan).” “Hur gam­mal var du då,” frå­gade Muham­mad ibn Abî Hâtim som var hans nedtecknare. al-Bukhârî sva­rade: “Tio år eller yngre. Sedan läm­nade jag Kut­tâb och bör­jade stud­era hos ad-Dâkhilî och hos andra lärda.”

En dag när ad-Dâkhilî läste för folket sa han, “Med stöd hos Sufyân som rap­porter­ade från Abî az-Zubayr från Ibrâhîm.’ Jag sa, ‘Abû az-Zubayr har inte rap­porter­at från Ibrâhîm.’ Han gav mig då en före­brående blick men jag sa till hon­om, ‘Kon­trollera med ursprung­sup­pla­gan om du har det.’ ad-Dâkhlî gick och tit­tade i uppla­gan. Han kom sedan till­ba­ka och sa, ‘Hur är ked­jan av över­föring då, unge man?’ ‘Den lyder som föl­jer: az-Zubayr rap­porter­ade från ‘Udayl som rap­porter­ade från Ibrâhîm.’ Därefter tog han upp sin pen­na och rät­tade till mis­staget och sa till mig, ‘Du har rätt.’ ” Någon har frå­gat al-Bukhârî “Hur gam­mal var du då?” Han sva­rade, “Elva år gammal.”

al-Bukhârî bör­jade söka kun­skap i sin tidi­ga barn­dom. Han fick stöd i det­ta med hjälp av den rike­dom som han fick ärva av sin far. al-Bukhârî har sagt: “Jag brukade spendera femhun­dra dirhams [sil­vermynt] var­je månad på mina studi­er (av Pro­fetens tra­di­tion­er).” Först efter att ha lärt sig Kora­nen och några andra religiösa skrifter utan­till bör­jade den unge al-Bukhârî att delta i kunskapsstudier.

Inom ämne­som­rådet hadîth (Pro­fetetiska tra­di­tion­er) nådde al-Bukhârî den högs­ta nivån. Det har rap­porter­ats att han har sagt: “Jag har aldrig åter­berät­tat något från Pro­fetens föl­jes­la­gare eller efter­föl­jare om jag inte har vetat var de föd­des, dog eller var de hade sina hem. Jag har dessu­tom aldrig åter­berät­tat en mawqûf (osam­man­hän­gande) berät­telse om den inte hade ett ursprung som jag hade lärt mig från Allahs skrift eller från Pro­fetens Sun­nah.”

Han var speciellt kun­nig inom koranex­egetik (kom­mentar­er) efter­som han var lärd inom hadîth vilket gjorde att han hade goda kun­skaper inom över­föring av Pro­fetens tra­di­tion­er. Dessu­tom var han en språkvetare som förstod ordens utmärkande egen­skaper och en jurist som förstod hur man härled­er de juridiskt bin­dande utlåtandena.

Hans omfat­tande kun­skaper om hadîth och det ara­biska språkets veten­skaps­grenar, hans tidi­ga lär­dom om folket med god­ty­ck­li­ga åsik­ters trossatser dvs. heretiska sek­ter och hans goda kun­skap om Pro­fetens föl­jes­la­gares och efter­föl­jares angelä­gen­heter — vilket han för­fat­tade några böck­er om när han var arton år gam­mal — gjorde det möjligt för hon­om att bli en fram­stående jurist och en enastående lärd av dem som för­l­i­tar sig på urskiljn­ings­för­må­gan när de härled­er regler.

al-Bukhârî var ock­så intresser­ad av his­to­ria sedan tidig barn­dom och bör­jade skri­va i ämnet när han fort­farande bara var en ung man. Han sa om sig själv: “När jag var arton år gam­mal sam­manställde jag Qadâyâ as-Sahâbah wa at-Tâbi‘în (Pro­fetens föl­jes­la­gare och efter­föl­jar­nas angelä­gen­heter). Sedan sam­manställde jag at-Târîkh (His­to­rien).”

Han bemästrade även ämne­som­rådet al-Djarh wa at-Tadîl (att ogiltig- och giltigförk­lara åter­berättares grad av pål­it­lighet) samt studi­et av ilal (studi­et av Hadîth för­van­skningar). Han var inte fram­stående inom lingvis­tik efter­som han var intresser­ad av andra ämne­som­rå­den, men till­synes hade han en del kun­skap i det­ta också.

En dag då han hade bett färdigt den val­fria nat­tbö­nen sa han: “O Herre! Jag gav upp mitt liv till den grad att jag kände att jor­den tyck­tes vara ett hin­der för mig med sin sto­ra omfat­tning. Så ta min själ till Din Härlighet.” En månad senare, på fredag natt dagen innan ‘Îd al-Fitr 256 H./870 e.Kr., gick al-Bukhârî bort. Hade han lev­at i ytterli­gare tret­tio dagar hade han bliv­it sex­tiotvå år gammal.

Käl­la:

Ibn Kathir. Tafsir of the Glo­ri­ous Qur’an. Förenta sta­ter­na. Sheri­dan Books. ISBN: 0–9700146‑0–0.