Skip to main content

Låt oss åter­vän­da till kom­mentaren på Hâriths pro­fet­tra­di­tion (hadîth) där pro­feten talar om det som kom­mer att räd­da en från fien­den [satan]:

…Och [Allâh] påb­jud­er er fas­tan. Ja liknelsen för det­ta är en man som bär en säck med mysk i en folk­sam­ling där alla förun­dras över doften – för and­e­dräk­ten hos någon som fas­tar är mer väld­of­tande för Allâh den Hög­ste än doften av mysk. [1]Tir­mid­hi, Ahmad.

Pro­feten använde bilden av någon som bar en säck med mysk dold för blickar­na gömd under hans kläder, efter vanan hos de som bär mysk. Fas­tan är på sam­ma sätt gömd för män­nisko­r­nas ögon och upp­fat­tas inte av deras sinnen.

Den fas­tande per­so­n­ens lem­mar fas­tar från synd; hans tun­ga fas­tar från lögn­er, dåligt språk och fal­sk vit­tnes­börd; hans mage fas­tar från mat och dryck; och hans under­liv fas­tar från fören­ing. Om han talar säger han ingent­ing som skadar hans fas­ta; om han hand­lar gör han ingent­ing som kan ska­da hans fas­ta. Allt hans tal är nyt­tigt och sunt, och på sam­ma sätt är det med han­dlin­gar – som doften man kän­ner då man sit­ter intill någon som bär mysk. Den som sit­ter med en fas­tande per­son drar nyt­ta från hans när­varo och är säk­er från fal­skt vit­tnes­börd, lögn­er, dåligt språk och orätt. Det­ta är den fas­ta som föreskrivs av den heli­ga lagen, och inte bara att man avstår från mat och dryck.

Således sägs det i en sund pro­fet­tra­di­tion, ”Då någon inte avstår från fal­skt tal och de han­dlin­gar som kom­mer ur dem och ur okun­skap, behöver Gud inte att han avstår från mat och dryck.[2]Bukhârî & Ibn Mâd­ja. En annan pro­fetisk tra­di­tion ger, ”En del av de som fas­tar upp­når inte annat än hunger och törst.[3]Ahmad

Ett sant fas­tande är när lem­mar­na fas­tar från synd och magen fas­tar från mat och dryck. På sam­ma sätt som mat bry­ter fas­tan eller förstör den kan syn­der skära av fas­tans belöningar eller förstöra dess fruk­ter så som om man inte hade fas­tat alls.

Käl­la:
Al-Jawziyyah, Ibn ul-Qayy­im, The Invo­ca­tion of God, Islam­ic Texts Soci­ety, Cam­bridge 2000

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Tir­mid­hi, Ahmad
2 Bukhârî & Ibn Mâdja
3 Ahmad