Skip to main content

För oss mus­limer är det en del av vår reli­gion att tro på alla Guds pro­feter och sän­de­bud likväl som på alla Guds uppen­barelser i deras ursprung­li­ga form. Som­li­ga av dessa skrifter exis­ter­ar än idag även om det inte är i den orig­i­nal­form som de uppen­ba­rades i. Det­ta är ett resul­tat av män­sklig inverkan. Kora­nen är den enda skrift som har mot­stått tidens tand då Gud Själv har åtag­it Sig att bevara den:

Det är Vi som har uppen­barat den­na Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! [1]Kora­nen 15:9

Skrifter uppen­ba­rade före Muhammed (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om), som det Gam­la och Nya Tes­ta­mentet, nedteck­nades först en lång tid efter pro­feter­na som de uppen­barats till gått bort. I mot­satts till det­ta skrevs Kora­nen ned i full­ständig form under Muham­mads (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) tid på sty­ck­en av palm­bark, läder­hu­dar samt ben och det var pro­feten Muham­mad (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) som bestämde ord­nin­gen. Därutöver mem­o­r­erade tusen­tal av Pro­fetens (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) föl­jes­la­gare Kora­nen under dess uppen­barelse. Än idag mem­o­r­eras och läs­es Kora­nen i dess ara­biska orig­i­nal­form av miljon­er mus­limer världen över. För var­je ny mus­lim­sk gen­er­a­tion har de som mem­o­r­erat Kora­nen ökat. Det finns ingen annan skrift, religiös eller sekulär, som har giv­its sam­ma omtanke genom historien.

Kora­nen pre­sen­ter­ar Guds pro­feter som ett sam­lat brö­draskap med sam­ma pro­fetiska upp­drag. De förmed­lade i grund och bot­ten sam­ma bud­skap – inbju­dan till att enbart tillbe vår Ska­pare. Käl­lan till deras bud­skap var likaså den sam­ma – Gud. Även om de andra skrifter­na [Bibeln och Toran] i grund är eni­ga med Kora­nen så var de rik­tade till oli­ka nation­er med föreskrifter just för dem. I Bibeln till­skrivs Jesus (Må Guds frid vara över hon­om) ha sagt: 

Jag har inte bliv­it sänd till andra än de för­lorade fåren av Israels folk. [2]Matt 15:24

Kora­nen skil­jer sig dock på så sätt att den uppen­barats till hela män­sk­ligheten och inte till en viss nation. Gud säger:

Vi har sänt dig [Muham­mad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela män­sk­ligheten, som förkunnare av ett glatt bud­skap om hopp och som varnare, men de fles­ta män­niskor är omed­vet­na [om det­ta]. [3]Kora­nen 34:28

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 15:9
2 Matt 15:24
3 Kora­nen 34:28