Skip to main content

Enligt islam är våld enbart tillåtet att använ­da vid vis­sa tillfällen, som när det mus­lim­s­ka samhäl­let hotas av väp­nade styrkor. Det­ta är tvek­löst något naturligt för alla stater. Vik­tigt att här påpe­ka är att det enbart är ledaren för det mus­lim­s­ka samhäl­let som på ett ord­nat och etiskt kor­rekt sätt får avgöra brukan­det av våld i jihād.

Islam anser att allt levande är heligt men speciellt under­stryks män­niskans helighet. Gud säger i Koranen:

Tag inte andras liv – Gud har förk­larat [livet] heligt – annat än i rät­tfärdigt syfte. [1]Kora­nen 6:151

Av den­na orsak föreskrev Vi för Israels barn att om någon dödar en män­niska, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ord­nin­gen på jor­den och spri­da sede­fördärv, skall det ans­es som om han hade dödat hela män­niskosläk­tet. Och om någon räd­dar ett män­nisko­liv, skall det ans­es som om han hade räd­dat hela män­niskosläk­tet. Trots att Våra sän­de­bud har kom­mit till dem med klara vit­tnes­börd, fort­sät­ter mån­ga bland dem att begå ohäm­mat övervåld på jor­den. [2]Kora­nen 5:32

Så högt värderas män­nisko­livet att Gud lik­ställer tagan­det av ett enda liv på ett orät­tfärdigt sätt som likvärdigt med att ha dödat hela mänskligheten.

Det är vik­tigt att förstå att islam enbart tillåter krig under särskil­da omständigheter. Det är förak­tat och endast tillåtet som en sista utväg när alla freds­försök har prö­vats. Pro­feten (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) stred ibland för sin saks över­lev­nad men när säk­er­het och sta­bilitet hade säkrats lade han ned vap­nen för att istäl­let föra dialog.

Även under krigstill­stånd påb­jud­er islam att armén skall behand­la fien­den rättvist. Islam har drag­it en tydlig skil­jelin­je mel­lan stri­dande och icke stri­dande i ett fien­de­land. Pro­feten (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) sade till hans arméer: ”döda inte äldre, barn eller kvin­nor” och ”döda inte kloster­munkar”.

När pro­feten Muhammed (över hon­om vare Guds frid och väl­signelser) såg en död kvin­na på slagfäl­tet frå­gade han vredgat hans föl­jes­la­gare var­för hon hade bragts om livet och han fördömde i star­ka ordalag detta.

Både fien­der som strid­er och fien­der som har tag­its till fån­ga har en lång lista med rättigheter:

  1. Tortyr skall inte förekomma
  2. skadade eller försvarslösa skall inte dödas
  3. lik skall inte lemlästas
  4. stu­pade fien­der skall respek­teras och återlämnas

Härmed blir det klart att islam inte tillåter orättvisa och förtryck – istäl­let påb­juds rättvisa, tol­er­ans och fred.

Långt ifrån att enbart vara en mil­i­tant dogm är islam ett sätt att leva som över­skrid­er ras och etnicitet. Kora­nen påmin­ner oss återkom­mande om vårt gemen­sam­ma ursprung:

Män­niskor! Vi har ska­p­at er av en man och en kvin­na, och Vi har sam­lat er i folk och stam­mar för att ni skall lära kän­na varan­dra. Inför Gud är den av er den bäste vars guds­fruk­tan är dju­past. Gud vet allt, är under­rät­tad om allt. [3]Kora­nen 49:13

Det är islams uni­ver­salitet som gör den till världens snab­bast växande reli­gion. I en värld full av kon­flik­ter och schis­mer män­niskor emel­lan, i en värld som plå­gas av ter­ror­ism, både från indi­vider och från stater, är islam en led­stjär­na som erb­jud­er framtidshopp.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 6:151
2 Kora­nen 5:32
3 Kora­nen 49:13