Skip to main content

Gud säger i Koranen: 

Den­na dag har Jag full­bor­dat det religiösa regelver­ket för er och skänkt er Min väl­signelse i ful­laste mått. Jag har beslu­tat att Islam skall vara er reli­gion. Om någon dri­vs [att bry­ta mot för­bu­den ovan] av hunger, inte av lust att överträ­da dem, [skall han finna] Gud ständigt för­lå­tande, barmhär­tig. [1]Kora­nen 5:3

För Gud är [den san­na] reli­gio­nen under­kas­telse under Hans vil­ja; de som [tidi­gare] tog emot uppen­barelsen kom att omfat­ta skil­da meningar först efter att ha fått [all] kun­skap och av ovil­ja och avund mot varan­dra. Och den som vill förne­ka san­nin­gen i Guds bud­skap [bör min­nas att] Gud är snar att kalla till räken­skap. [2]Kora­nen 3:19

Om någon vill anta någon annan reli­gion än Islam kom­mer det­ta att vägras hon­om, och i näs­ta liv skall han stå bland för­lorar­na. [3]Kora­nen 3:85

Islam är Guds slut­gilti­ga bud­skap som kor­rig­er­ar de fel som män­niskans hand har fört in i tidi­gare reli­gion­er. Pre­cis som en ny lag ersät­ter en föregående ersät­ter ock­så islam tidi­gare religioner.

Tvek­löst kom­mer man i alla reli­gion­er – speciellt i de med gudom­ligt ursprung som juden­dom, kris­ten­dom och islam – att finna ädla läror, god moral, upp­muntran till god­het och varningar mot ond­s­ka. Vad som utmärk­er islam är att vi här går län­gre än till att endast upp­mana män­niskan till upprik­tighet och ärlighet. Här ges även prak­tiska lös­ningar till män­niskans prob­lem och medel till att upp­nå rät­tfärdighet och bekäm­pa ond­s­ka. Islam är en vägled­ning till män­sk­ligheten från Ska­paren, som vet vad som pas­sar Hans skapelse bäst. Det­ta är anled­nin­gen till att islam är den mest naturli­ga reli­gio­nen för människan.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 5:3
2 Kora­nen 3:19
3 Kora­nen 3:85