Skip to main content

Frå­ga: Vil­ka är ahlus-sun­nah wal-jamā’ats grundläg­gande trosprinciper?

Svar: Ahlus-sun­nah wal-jamā’ats grund­sats när det gäller tro­sprin­cip­iel­la frå­gor, och andra frå­gor som rör reli­gio­nen, är att föl­ja Allāhs skrift, Hans sän­de­buds – över hon­om vare Allāhs och väl­signelser – sun­nah och vägled­ning samt den sun­nah som de rät­tfärdi­ga kalif­er­na följde. Det­ta är enligt Allāhs den Upphöjdes ord:

Säg [Muham­mad]: ’Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall äls­ka er och för­lå­ta er era syn­der. Gud är ständigt för­lå­tande, barmhär­tig. [1]Kora­nen 3:31

Den som lyder Sän­de­budet lyder Gud; och den som vän­der hon­om ryggen [bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem.” [2]Kora­nen 4:80

Tag allt­så emot vad [Hans] Sän­de­bud ger er [av det­ta] och avstå [vil­ligt] från det som han nekar er; och fruk­ta Gud; Gud straf­far med stränghet. [3]Kora­nen 59:7

Även om den­na sura uppen­ba­rades om fördel­ning av krigs­byte är den än mer pas­sande i frå­gor om den islamiska lagen. Under freda­gar brukade pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – tala till folket och säga:

[…] Det bäs­ta talet är Allāhs skrift och den bäs­ta vägled­nin­gen är Muham­mads vägled­ning. Och det värs­ta [i religiösa] frå­gor är vad som nyli­gen har införts för san­nerli­gen är var­je nyin­förd frå­ga är en inno­va­tion och var­je inno­va­tion är en vill­farelse och var­je vill­farelse är i Elden. [4]Mus­lim 867

Pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – har även sagt:

Håll fast vid min sun­nah och likaså de efter mig kor­rekt vägled­da kalif­er­nas sun­nah. Bit tag i den med kindtän­der­na. Och håll er bor­ta från nyin­för­da frå­gor, för san­nerli­gen är var­je nyin­förd frå­ga en inno­va­tion och var­je inno­va­tion är vill­farelse. [5]Abū Dawūd 4607

Bevisen för det­ta är många.

Ahlus-sun­nah wal-jamā’ats sätt är därmed att full­ständigt hål­la sig till Allāhs skrift, Hans sän­de­buds sun­nah och de rät­tfärdi­ga kalif­er­nas sunnah.

På det­ta sätt upprät­thöll de reli­gio­nen och de skilde sig inte åt i det­ta. Det­ta i lyd­nad av Allāhs den Upphöjdes ord:

Han har föreskriv­it för er sam­ma [regel för] tron som Han anbe­fallde Noa – det­ta har Vi uppen­barat för dig [Muham­mad] – och som Vi anbe­fallde Abra­ham och Moses och Jesus, näm­li­gen att hål­la fast vid [den san­na] trons [principer] och att aldrig tillå­ta sön­dring. [6]Kora­nen 42:13

Även om de hade oli­ka åsik­ter i frå­gor som det är tillåtet att utö­va ijti­hād i led­de det­ta inte till att deras hjär­tan skilde sig åt. I stäl­let finner man kär­lek mel­lan dem, trots de meningsskil­jak­tigheter som upp­kom genom ijti­hād.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 3:31
2 Kora­nen 4:80
3 Kora­nen 59:7
4 Mus­lim 867
5 Abū Dawūd 4607
6 Kora­nen 42:13