I den­na genomgång lär du dig hur man utför bönen. Först gör vi en teo­retisk genomgång över bönens oli­ka ele­ment. Där­på föl­jer tre prak­tiska exempel.

När du har sett den­na film skall du veta:

  1. vad som krävs för att bönen skall vara giltig,
  2. vad som gör bönen ogiltig och
  3. hur man ber i praktiken.

Försök gär­na att kom­ma i kon­takt med någon som kan lära dig att utta­la de ara­biska orden kor­rekt. Har du inte den­na möj­lighet gör du bara så gott du kan. En hem­si­da på sven­s­ka som kan vara till hjälp är Lär dig ara­biska.

För att lyssna när­mare till recita­tion av Kora­nen kan vi rek­om­mendera att du lyssnar till Mah­moud Khalil Al-Hus­sary som läs­er myck­et tydligt.

Den del av Kora­nen som läs­es mest frekvent i bönen är al-Fāti­hah (1). Därefter ofta förekom­mande kapi­tel är:

Tips: Utrusta dig med ett anteck­n­ings­block så blir det lättare att kom­ma ihåg det vik­ti­gaste. Du kan likaså skri­va små lap­par med vad som sägs i de oli­ka momenten som du använ­der tills du lärt dig utantill.

Käl­la:
Arkān ul-Islām, Shaykh Ibn ‘Abdur-Rah­mān al-Jibrīn.