Frå­ga: Vilken är beskrivnin­gen av hur tvagnin­gen skall göras enligt islam?

Svar: Enligt islam är beskrivn­ing av hur tvagnin­gen skall göras följande:

Den oblig­a­toriska for­men som tvagnin­gen är ogiltig utan som beskrivs av Allāh den Upphöjde i Koranen:

”Troende! När ni går till bön, två då ansik­te och hän­der samt armar­na upp till arm­bå­gar­na och stryk med [de våta] hän­der­na över huvudet och [två] föt­ter­na upp till fotknölar­na.” [1]Kora­nen 5:6

Det­ta innebär att man tvät­tar ansik­tet en gång, vilket inklud­er­ar att man sköl­jer munnen, drar upp vat­ten i näsan och tvät­tar hän­der­na från fin­ger­top­par­na till arm­bå­gar­na. Under tvagnin­gen måste man kom­ma ihåg hän­der­na när man tvät­tar sina armar, de måste tvät­tas till­sam­mans med armar­na. Som­li­ga bryr sig inte rik­tigt om det­ta och de tvät­tar enbart armar­na. Det­ta är ett mis­stag. Sedan stryk­er man över huvudet en gång och här inklud­eras även öro­nen. Sedan tvät­tar man föt­ter­na upp till vris­ter­na en gång. Det­ta är beskrivnin­gen av den oblig­a­toriska tvagnin­gen som måste göras.

Det andra sät­tet att göra tvagnin­gen på är det som är att före­dra. Vi skall nu med Allāhs hjälp beskri­va hur det går till. Enligt den­na metod säger man först Bis­mil­lah när man bör­jar sin tvagn­ing. Man tvät­tar hän­der­na tre gånger, sköl­jer munnen och drar upp vat­ten i näsan tre gånger med tre hän­der ful­la med vat­ten. Sedan tvät­tar man ansik­tet tre gånger och från hän­der­na upp till arm­bå­gar­na tre gånger [bör­jar med den högra och sedan den vän­stra]. Sedan stryk­er man över huvudet en gång efter att ha blött hän­der­na. Man drar dem fram­ifrån och bakåt och sedan bak­ifrån och fram igen. Sedan stryk­er man öro­nen genom att sät­ta pekf­in­gret i var­je öra och stry­ka utan­för dem med tum­mar­na. Sedan tvät­tar man föt­ter­na upp till anklar­na tre gånger och man bör­jar med den högra och sedan den vän­stra. När man är klar säger man:

Ash­hadu anla ila­ha illal­lahu wah­dahu la sharī­ka lahu, wa ash­hadu anna Muham­madan ‘abduhu wa rasu­luhu. Allāhu-maj’al­nī minat-tawwabī­na waj’al­nī minal-mutahahhirīn.

Gör man det kom­mer Par­adis­ets åtta por­tar att öpp­nas och man får trä­da in genom vilken man vill. Den hadīth i vilken pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – säger det­ta till ‘Umar har styrk­ts. [2]Mus­lim 234

För­fattare:
Muham­mad bin Sal­ih al-‘Uthaymin

Käl­la:
Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman (1424), Fatawa Arkan­ul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbta­ba Dar us-Salam. 326 s. ISBN 9960–892-66–2

Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 5:6
2 Mus­lim 234