Frå­ga: Vil­ka är de hän­delser som gör ens tvagn­ing ogiltig?

Svar: Vad som gör ens tvagn­ing ogiltig är något som de lärde tvis­tar om. Vi näm­n­er, enligt bevisen, vad som gör den ogiltig:

 1. Exkret i form av urin eller avföring. Allt­ing som kom­mer ut gör ens tvagn­ing ogiltig. Det­ta oberoende av om det är urin, avföring, prostatavät­s­ka, sper­ma eller gas. Det­ta ogiltig­gör ens tvagn­ing och härom råder det inga tviv­el. Var det sper­ma som utlöstes till följd av sex­uell upphet­sning krävs ghusl. Om det som kom ut var prostatavät­s­ka krävs det att kön­sor­ganet tvät­tas samt att man tva­gar sig.
 2. Sömn om den var så djup att man inte vet om man har släppt sig. Är söm­nen lätt och man är med­veten om har man har släppt sig, då blir ens tvagn­ing inte ogiltig. I det­ta fall är det ingen skill­nad mel­lan någon som lig­ger ned och sover och någon som sover sit­tande upp eller lutandes mot något. Det som är vik­tigt är att man är med­veten om vad som hän­der. Är ens sömn av sådan art att man är med­veten om man har släppt sig blir ens tvagn­ing inte ogiltig, men om det är så att man inte skulle är med­veten om man har släppt sig, då måste man tva­ga sig. Det­ta beror på att sömn i sig själv inte ogiltig­gör tvagnin­gen, utan det är enbart efter­som man släp­per sig. Vet man att man inte har gjort det så är ens tvagn­ing fort­farande giltig. Beviset för att sömn i sig själv inte gör ens tvagn­ing ogiltig är att en lätt sömn inte ogiltig­gör den, för om det skulle ha var­it något som gör den ogiltig hade det­ta gällt både för lätt och djup sömn, pre­cis som både en liten och stor mängd urin gör den ogiltig.
 3. Kamelkött som äts. Äter man kamelkött, anti­n­gen från ett hon- eller hand­djur, blir ens tvagn­ing ogiltig. Det­ta gäller både om det var rått eller kokt. Anled­nin­gen är att det i en hadīth från Jabir bin Smu­rah har bekräf­tats att pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – som svar på: ”Bör vi tva­ga oss efter att ha ätit fårkött?” har sagt: ”Om ni vill”. Sedan frå­gade man hon­om: ”Bör vi tva­ga oss efter att ha ätit kamelkött?” Han sva­rade då: ”Ja.[1]Mus­lim 360 Att låta någon själv bestäm­ma om denne vill tva­ga sig efter att ha ätit fårkött, det är ett bevis för att tvagnin­gen efter att ha ätit kamelkött inte är upp till en själv att bestäm­ma. Det är då oblig­a­toriskt. Med det­ta som grund måste man tva­ga sig om man äter kamelkött och det­ta gäller oberoende av om det är rått eller kokt. Det är ingen skill­nad mel­lan kött som är rött och kött som inte är det. Tvagnin­gen blir ogiltig om man äter magen, inälvor­na, lev­ern, hjär­tat, fet­tet och allt annat. Alla kame­lens delar gör tvagnin­gen ogiltig. Allāhs sän­de­bud – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – angav ingen viss del i detalj, trots att han vis­ste att de åt oli­ka delar. Hade utlå­tandet skilt sig åt hade han klargjort för folket för att de skulle få kun­skap om sin reli­gion. Vi kän­ner inte till något djur där oli­ka regler gäller för oli­ka delar [av djuret]. Ett djur är anti­n­gen tillåtet eller för­b­judet, och det gör anti­n­gen tvagnin­gen nöd­vändig eller så gör det inte det. Att ett utlå­tande gäller för en del och ett annat [utlå­tande] för en annan del är något som är okänt inom den islamiska lagen, även om det är känt inom jud­isk rättsveten­skap. Allāh den Upphöjde säger:

  Vi för­b­jöd dem som bekände den jud­iska tron [köt­tet av] alla djur försed­da med klor; Vi för­b­jöd dem ock­så fett av nöt­boskap och får, utom det som finns i ryg­gar och inälvor eller är blan­dat med benen. [2]Kora­nen 6:146

  Där­för är de lärde helt eni­ga om att grisens fett är för­b­judet, trots att Allāh den Upphöjde i Kora­nen inte har näm­nt något om den utöver dess kött. Han den Upphöjde säger:

  För­b­judet för er är kött av självdö­da djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slak­tats i ett annat namn än Guds. [3]Kora­nen 5:3

  Jag kän­ner inte till någon meningsskil­jak­tighet bland dem lärde om att grisens fett skulle vara otil­låtet. Med det­ta som grund säger vi att i kame­lens kött som näm­nts i hadithen så inklud­eras dess fett, inälvor och andra delar.

För­fattare:
Muham­mad bin Sal­ih al-‘Uthaymin

Käl­la:
Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkan­ul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbta­ba Dar us-Salam. 344 s. ISBN 9960–892-66–2

Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Mus­lim 360
2 Kora­nen 6:146
3 Kora­nen 5:3