Frå­ga: Vilken är beskrivnin­gen av ghusl?

Svar: Det finns två oli­ka beskrivningar av ghusl:

Det oblig­a­toriska sät­tet vilket innebär att man tvät­tar hela sin kropp med vat­ten inklu­sive att man sköl­jer munnen och drar upp samt snyter ut vat­tnet från näsan. Tvät­tar man hela sin kropp på något sätt är man fri från den sto­ra oren­heten och ens ren­ing är full­ständig. Det­ta enligt Allāhs den Upphöjdes ord:

Och om ni befinner er i ett till­stånd av stor rit­uell oren­het, skall ni rena er [genom att sköl­ja hela krop­pen]. [1]Kora­nen 5:6

Det full­ständi­ga sät­tet vilket innebär att man gör ghusl på det sätt som pro­feten – över hon­om vare Allāhs frid och väl­signelser – gjorde det. När han ville göra ghusl på grund av jan­abah [2]Den rit­uel­la oren­heten som upp­står efter sam­lag. tvät­tade han hän­der­na, köns­de­lar­na och vad som rörts av oren­heter från den inti­ma sam­varon. Sedan gjorde han en full­ständig tvagn­ing på det sätt som tvagnin­gen har beskriv­its. Därefter tvät­tade han huvudet och hällde vat­ten över det tre gånger. Och sedan tvät­tade han åter­sto­den av krop­pen. Det­ta är beskrivnin­gen av en full­ständig ghusl.

För­fattare:
Muham­mad bin Sal­ih al-‘Uthaymin

Käl­la:
Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkan­ul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbta­ba Dar us-Salam. 358 s. ISBN 9960–892-66–2

Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 5:6
2 Den rit­uel­la oren­heten som upp­står efter samlag.