[Kan Gud tillskrivas ett genus?] Gud säger klart och tydligt i Koranen:

Säg: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”1

Och att Han har skapat de två könen, mankön och kvinnokön.2

Ett genus innebär att det finns ett förhållande till något annat. I detta fall av en sexuell natur. Detta är innebörden av genus. Inget kan vara ”manligt” om det samtidigt inte finns något som är ”kvinnligt” och vice versa.

Genus är enligt definition en sexuell orientering av något i förhållande till ett annat genus. Så är fallet även om vi skulle anta att det finns andra kön än det manliga och kvinnliga. Därav blir det klart att Gud inte har ett genus. Han är den Ende och avlar inte.

Detsamma kan sägas om att vara fader eller son. Det finns ingen mening med att vara fader utom i relation till en son eller dotter. Likaså finns ingen mening med att vara son utom i förhållande till en fader.

Det är Gud som har skapat de båda könen men vi tillskriver varken Gud manligt eller kvinnligt. Vi nekar alla ofullkomliga egenskaper. Gud avlar inte. Han är den Ende. Vi beskriver Gud som Han beskriver Sig Själv och som Hans profet (över honom vare Guds frid och välsignelser) har beskrivit Honom.

Och Gud vet bäst.

Källor:
Shaikh Sulaymān al-Rāshid, Allah & gender. www.islamtoday.com; Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius.

  1. Koranen, sūrah al-Ikhlās []
  2. Koranen, sūrah al-Najm: 45 []