För oss muslimer är det en del av vår religion att tro på alla Guds profeter och sändebud likväl som på alla Guds uppenbarelser i deras ursprungliga form. Somliga av dessa skrifter existerar än idag även om det inte är i den originalform som de uppenbarades i. Detta är ett resultat av mänsklig inverkan. Koranen är den enda skrift som har motstått tidens tand då Gud Själv har åtagit Sig att bevara den:

Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!1

Skrifter uppenbarade före Muhammed (må Guds frid och välsignelser vara över honom), som det Gamla och Nya Testamentet, nedtecknades först en lång tid efter profeterna som de uppenbarats till gått bort. I motsatts till detta skrevs Koranen ned i fullständig form under Muhammads (må Guds frid och välsignelser vara över honom) tid på stycken av palmbark, läderhudar samt ben och det var profeten Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom) som bestämde ordningen. Därutöver memorerade tusental av Profetens (över honom vare Guds frid och välsignelser) följeslagare Koranen under dess uppenbarelse. Än idag memoreras och läses Koranen i dess arabiska originalform av miljoner muslimer världen över. För varje ny muslimsk generation har de som memorerat Koranen ökat. Det finns ingen annan skrift, religiös eller sekulär, som har givits samma omtanke genom historien.

Koranen presenterar Guds profeter som ett samlat brödraskap med samma profetiska uppdrag. De förmedlade i grund och botten samma budskap – inbjudan till att enbart tillbe vår Skapare. Källan till deras budskap var likaså den samma – Gud. Även om de andra skrifterna [Bibeln och Toran] i grund är eniga med Koranen så var de riktade till olika nationer med föreskrifter just för dem. I Bibeln tillskrivs Jesus (Må Guds frid vara över honom) ha sagt:

Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.2

Koranen skiljer sig dock på så sätt att den uppenbarats till hela mänskligheten och inte till en viss nation. Gud säger:

Vi har sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].3

  1. Koranen 15:9 []
  2. Matt 15:24 []
  3. Koranen 34:28 []