Islams hel­hets­syn kring hälsa och god diet innebär att vi skall behandla våra krop­par på ett respekt­fullt sätt och nära dem inte bara med tro utan också med hälsosam föda. En stor del av att leva enligt Ska­pa­rens instruk­tio­ner är att ha en sund diet bestående av häl­so­samma livs­me­del.

Om den över­vä­gande delen av kosten består av onyt­tig mat är det lätt att bli fysiskt svag till den grad att man inte kla­rar av sitt huvud­sak­liga syfte i livet som är att tjäna Gud. Och på samma sätt om man enbart hänger sig åt and­lig­het och inte har den fysiska häl­san i åtanke kan man också då få en så pass ned­satt fysik att man inte kla­rar av livets åtaganden.

Den väg­led­ning som finns i Kora­nen och pro­fe­tens (över honom vare Guds frid och väl­sig­nel­ser) tra­di­tio­ner råder män­ni­skan att upp­rätt­hålla en balans mel­lan dessa båda ytter­lig­he­ter.