Antropomorfism åsyftar personifikation av mänsklig karaktär på icke-människor som djur, gudaväsen eller föremål. Ordet kommer av grekiskans ανθρωπος (anthrōpos) som betyder människa och μορφη (morphē) som betyder form.

Polyteistiska religioner kan vara utpräglat antropomorfiska, men även i Bibeln beskrivs Gud i mänsklig skepnad, med mänskliga attribut och med mänskligt beteende. Exempel på detta är 1 Mos 3:81 där Gud vandrar i lustgården och 1 Mos 32:22-322 där Han i mänsklig skepnad brottas med Jakob.

Det är viktigt att påpeka att det i islam inte finns minsta lilla antydan till antropomorfism i synen på Gud, en fråga i vilken flera tidiga generationer gått vilse. Skaparen och det skapade är åtskilda och inte samma sak. Guds attribut är perfekta och i harmoni med Hans och storhet. Även om det tycks finnas likheter mellan vissa av Guds attribut och människans attribut är de i själva verket olika. Gud säger i Koranen:

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.3

Här tillbakavisas alla former av antropomorfism samtidigt som Guds syn och hörsel bekräftas. En muslim inser Guds perfektion utan att förringa Honom genom att beskriva Honom på ett opassande sätt. Gud besitter inga egenskaper som kan liknas vid människans och människan har inga gudomliga egenskaper. Överträds denna princip är det tydlig otro där medhjälpare sätts vid Guds sida.4

Källor:
Jamāl al-Din M. Zarabozo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antropomorfism.

  1. 1 Mosebok 3:8. www.bibeln.se. []
  2. Mosebok 32:22-32 www.bibeln.se. []
  3. Koranen 42:11 []
  4. Judars och kristnas böcker har nedfläckats med otaliga antropomorfistiska stycken. I Uppenbarelseboken (32:24-28) finns exempelvis historien om hur Jakob brottas med och besegrar Gud […] []