Om Gud kan åstadkomma allt – kan Han då även få en son? Ett påstående som detta reducerar dock Gud till Hans skapelses nivå. Skapelsen avlar genom att ett nytt barn kommer till världen som därpå växer upp och själv blir delaktig i skapelseprocessen. Hundar får valpar, katter får killingar, kor får kalvar och människor får barn. Så vad skulle Gud då få – ett gudabarn? Gudar måste ge födsel till gudar. Men skall Gud kunna få en son måste det existera en annan Gud jämsides med Honom. Det är då inte passande att Gud får en son då detta sätter Honom på samma nivå som Hans skapelse.

Allting utom Gud har kommit till genom Hans kommendering. Det är inte så att Gud blir en del av Hans Egen skapelse eller att delar av Honom blir det. Gud blir inte Hans egen skapelse och ej heller avlar Han. Gud är Gud – Skaparen – och människan samt allt vad detta universum rymmer är Hans skapelse. Även om människan inte kan förstå hur något kan skapas ur tomma intet är det exakt vad Gud har gjort och gör. Enbart Han skapar utifrån ingenting, vilket är den egenskap som gör Honom unik och skiljer Honom från skapelsen. Hans sätt att skapa är helt olikt det sätt som människan skapar på.

Detta är essensen av profeternas och sändebudens budskap – Abraham, Moses, Jesus och Muhammad – som Gud har sänt till mänskligheten.

Inkarnation i kristendomen

I kristendomen har inkarnationsläran sin grund i Paulus och Johannesevangeliets kristologi1, tron att den ”gudomliga sonen” blivit människa2 (”kött”), och att Jesus Kristus därför är både Gud och människa.3 Att detta skulle vara den officiella hållningen bestämdes vid kyrkomötet i Nicaea år 325 e.Kr.

Guds svar i Koranen

Till dem som likställer Gud med Hans skapelse säger Han:

Ingenting är som Han.4

Till dem som tillskrivit Honom en son säger Han:

Föreställningen att den Nåderike har [avlat] en son är oförenlig [med Hans gudomliga majestät]!5

Och till dem som säger att Han har skapat världen utifrån Honom själv säger Han:

Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.6

Till dem som dyrkar fler än en Gud säger Han:

Gud har aldrig [avlat] en son och Han har aldrig haft någon gudom vid Sin sida. I annat fall skulle helt säkert varje sådan gudom ha bekymrat sig enbart om sin egen skapelse och velat ta makten från de andra. Nej, stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från [alla försök] att beskriva [Hans Väsen].7

Och om Jesus och Hans moder, Maria, bekräftar Han deras mänsklighet:

Ett sändebud, varken mer eller mindre, var Kristus, Marias son. [Andra] sändebud föregick honom och hans moder var en sanningsenlig kvinna. Båda åt [jordisk] föda.8

En skiljelinje mot andra religioner

Det är viktigt att förstå att Gud inte har inkarnerats och blivit människa då detta är skiljelinjen mellan islam och många andra religioner. I någon grad har andra religioner förvanskat denna lära om Gud. Gud är unik och endast Han förtjänar skapelsens tillbedjan. Att tro att en människa är Gud eller att människan har blivit Gud och då dyrka denna människa är ett grovt misstag.

Jesus är inte Gud

Det går inte vara muslim utan att tro på Jesus (över honom vara Guds frid). Muslimer tror på Jesus och alla Guds profeter, vilket är ett grundläggande troselement för islam. Således hyser vi stor aktning för Jesus (över honom vara Guds frid) och väntar på hans återkomst. Enligt Koranen korsfästes han däremot inte utan upprestes istället till himlen. Vi anser att Jesus (över honom vare Guds frid) var en av Guds mest framträdande sändebud – men inte Gud Själv eller Guds son. Jesu moder, Maria, var en ärbar och ädel kvinna och Koranen berättar för oss om Jesu mirakulösa jungfrufödsel:

Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.9

Många förvånas över att islam anser att Jesus är ett av Guds mest betydande sändebud. Vi lärs att älska Jesus och det går inte att vara muslim utan att tro på hans oskuldsfödsel eller de mirakel han utförde. Vi tror inte detta om honom på grund av att Bibeln säger det utan för att Koranen gör det. Vi poängterar dock att Jesu mirakel, och alla andra profeters, endast var möjliga genom Guds tillstånd och vilja.

Islam avvisar att Jesus är Guds son och betonar särskilt att Gud aldrig kan ha en son; en titel som ”Herre” kan endast tillhöra Skaparen.

Det skall klarläggas att när vi kritiserar vissa kristna läror attackerar vi inte Jesus Kristus. Kristna doktriner som treenigheten och arvssynden kritiseras enbart på grund av att de inte kan tillskrivas Jesus. När vi studerar Bibeln hänvisar vi inte till Guds ord utan till nedskrifter som påstås vara Guds ord. Vi menar att den skrift som idag tituleras som Bibeln endast innehåller kvarlevor av Guds ursprungliga budskap och att den genom att översättas i flera led förvanskats av människohand. Vi tror att det som Jesus lärde ut var det ursprungliga Evangeliet, inte vad som har tillskrivits lärjungarna, Paulus eller andra kyrkofäder som genom historien har influerat kristendomen. Islam försvarar i själva verket Jesus genom att insistera på den rena monoteism som han predikade och följde.

Källor:
al-Jumah, Discover Islam. www.islamhouse.com
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius
Dr. Bilal Philips, Did God Become Man? University of Wales

  1. Filipperbrevet 2:5-11, Johannesevangeliet 1:1-14 []
  2. Katolska kyrkans katekes, 465. []
  3. Katolska kyrkans katekes, 464. []
  4. Koranen 42:11 []
  5. Koranen 19:92 []
  6. Koranen 36:82 []
  7. Koranen 23:91 []
  8. Koranen 5:75 []
  9. Koranen 3:59 []