Det finns en missuppfattning att Allah enbart är arabernas Gud eller den Gud som tillhör den islamiska världen.1 Men konsulterar vi populära engelska ordböcker finner vi enligt Collins English Dictionary att Allah är Guds namn i islam2. The Thorndike Barnhart Dictionary3 framlägger en liknande definition: ”det muslimska namnet på ett högsta väsen eller Gud”. Som vi ser finns ingen hänvisning, implicit eller explicit, till en enbart arabisk Gud. Professor Francis. E. Peters (1927-) klargör att ”Guds namn på arabiska, Allah, kan maskera att detta är samma universella Gud som talade till Abraham, Moses och Jesus.4

Gilbert Reid (1857-1927) berättar vidare:

Bilden av den gudom som islam lär ut är inte en stamgudom utan alla världars och skapelsers Gud. Han är mer än Abrahams eller Israels Gud, Han är alla människors Gud.5

Missuppfattningen kan också korrigeras genom att spåra etymologin i ordet Allah i hebreiskan och armeniskan6 som var Moses respektive Jesus språk.

Armeniska, hebreiska och arabiska är besläktade språk som tillhör den semitiska språkfamiljen7. De tre språken är slående lika och det skulle vara mer rimligt att uppfatta dem som dialekter av ett enda språk. På hebreiska är Allah Eloha, på armeniska Alaha, och på arabiska Allah8. Bortsett från mindre skillnader delar de tre språken samma rot.

Dr. Jerald F. Dirks, tidigare pastor i United Methodist Church och med en examen från Harvard University School, drar slutsatsen att ”Allah” är konsekvent, inte bara med Koranen, utan med bibliska traditioner9.

Etymologiskt är arabiska och armeniska ett och samma språk. Den mycket starka kopplingen mellan dessa båda språk och hebreiskan tyder på att de inte var separata språk utan snarare ”ömsesidigt begripliga dialekter10. Inom lingvistiken sägs två dialekter vara ömsesidigt begripliga om var och en kan förstås av en talarna av det andra språket11. Dessutom måste den ”isogloss” som delar de tre dialekterna arabiska, hebreiska och arameiska varit betydligt smalare. Lingvister använder termen isogloss för att hänvisa till den geografiska linje som avgränsar två eller flera angränsande dialekter i ett visst område12. Hundratals gemensamma ord och språkliga former vittnar om likheten mellan dessa tre dialekter. Även om vi skulle anta att de var tre olika språk är vi lika tvungna att acceptera att de åtminstone var besläktade språk. Två eller flera språk sägs vara besläktade om de ”har utvecklats från en gemensam förfader13.


Källa:
Dr. Ash-Shehri, Abdullah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.

 1. I Islam A Mosaic, Not A Monolith, noterar Vartan Gregorian att ”de flesta amerikaner tror att islam uteslutande är en religion för araber.” Gregorian korrigerar: ”Muslimer är så olika som mänskligheten själv då de representerar en av fem personer i världen, medan araberna endast utgör 15 procent av världens 1,2 miljarder muslimer”. (Gregorianska, V. (2003) Islam A Mosaic, not A Monolith, Brooking Institution Press, Washington DC, s. 2.). []
 2. Collins English Dictionary & Thesaurus, s. 30, Harper Collins, 1999. []
 3. Thorndike Barnhart Ordbok, Harper Collins. []
 4. F.E. Peters (1994) A Reader on Classical Islam, Princeton University Press, s. 3. []
 5. Reid, Gilbert (1916) Islam, An Appreciation. The Biblical World, vol. 48, nr 1, s. 9-10. Det är värt att tillägga att flera verser i Koranen börjar med den vokativa frasen ”Människor! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er.” (2:21). []
 6. Se: Le Blank (1999) The Bible Led Me to Islam, al-Attique Publishers Inc, Kanada. []
 7. Crystal, D. (1992) An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages, Penguin Books, s. 25, Matthews, PH (1997) Oxford Concise Dictionary of Linguistics, Oxford University Press, s. 336. []
 8. Bowker, John (1997) The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, s. 48. []
 9. Dirks, JF (2001) The Cross & The Crescent, Amana publications, USA, s.177. []
 10. Se Shaheen (1993: s. 220-221) där han kommer fram till liknande slutsatser. (Shaheen, Abdulsaboor (1993) On General Linguistics, al-Risalah Publishers, Libanon). []
 11. Crystal, D. (1992) An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages, Penguin Books, s. 260. []
 12. Ibid, s.197. []
 13. Matthews, PH (1997) Oxford Concise Dictionary of Linguistics, Oxford University Press, s. 58. []