Skip to main content

Pro­feten — över hon­om vare frid — har sagt:

Allah har nit­tio­nio namn – etthun­dra minus ett, vem helst som mem­o­r­erar dem och förstår dem kom­mer att få sti­ga in i par­adis­et. [1]Sahîh al-Bukhâri och Sahih al-Mus­lim

Några av Guds namn:

Allāh
Han är den ende Gudomen, den som dyrkas. [Han är den] som förtjä­nar all Sin skapelses ode­lade dyrkan med anled­ning av de per­fek­ta och vack­ra gudom­li­ga [egen­skaper, namn och] attrib­ut Han beskrivs med.

Gud – det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vid­mak­thål­lare. Slum­mer över­raskar Hon­om inte och inte heller sömn. Hon­om till­hör allt det som him­lar­na rym­mer och det som jor­den bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Hon­om utan Hans till­stånd? Han vet allt vad [män­niskor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kun­skap kan de inte omfat­ta mer än Han tillåter. Hans all­mak­ts tron omsluter him­lar­na och jor­den. Att vär­na och besvara dem är för Hon­om ingen bör­da. Han är den höge, den Härlige. [2]Kora­nen, al-Baqarah 2:255

ar-Rabb — Herren
ar-Rabb är den som har omsorg om och upprät­thåller alla sina tjänare genom att reglera och överse deras före­ha­van­den och Han skänker dem alla slag av gåvor och välsignelser.

Mer speci­fikt är Han Den som har omsorg om och upprät­thåller Sina upprik­ti­ga vän­ner genom att kor­rig­era och rena deras hjär­tan, deras själar och deras sätt att vara. Det­ta är orsak­en till att deras bön­er (och åkallan­den) så frekvent görs med det­ta ädla namn då de sök­er den­na särskil­da närhet och omsorg.

al-Malik – Konungen
Han beskrivs med egen­skapen av mästare och ägare. Dessa attrib­ut beskriv­er Hans grandeur, ära och majestät, Hans allsmäk­tighet, Hans styrande och reglerande av alla händelser.

Han är den som dirig­er­ar alla skeen­den som har med skapelsen, påbu­den och återgäl­dan­det att göra.

Till Hon­om hör hela skapelsen, allt är under­ly­dan­den Hon­om, ägt av Hon­om och i ständigt behov av Honom.

ash-Shākir — Den som igenkän­ner och belönar
ash-Shākir — Den som igenkän­ner och belö­nar det goda, och ash-Shakûr – den Uppskattande.

Den som kän­ner igen och belö­nar de min­s­ta kvan­titeter av han­dlin­gar och som för­låter sto­ra mängder av synd.

Han är den som rik­ligt mång­faldigar Sina uppriki­ga tjänares belöningar utan mått.

Han är den som kän­ner igen och belö­nar de osm är tack­sam­ma mot Hon­om oc hsom åminns Hon­om. Vem helst som sök­er närheten till Hon­om, till denne när­mar sig Gud än mer.

ar-Raz­zāq – Försörjaren
Den som ger alla Sina tjänare försör­jn­ing. Det finns inte en varelse på jor­den utan att Gud ger denne en försör­jn­ing. Guds försör­jande av Sina tjänare är av två slag:

  1. Den allmän­na försör­jnin­gen som omfat­tar den rät­tfärdi­ge såväl som den syn­di­ge, först som sist. Det­ta är den försör­jn­ing som krop­pen behöver [dvs ett till­fred­stäl­lande av fysiska behov — övers].
  2. Den speci­fi­ka försör­jnin­gen som skänks till hjär­tan i näran­det av dem med kun­skap och tro. Även den lagen­li­ga försör­jn­ing som utsetts till nyt­ta för reli­gio­nen [ingår i den­na kat­e­gori — övers]. Den­na är särskild för de troende och tillde­lad i enlighet med deras nivå och vad Guds vis­dom och nåd dikterar.


Källor:
Nasir as-Sa‘di, An Expla­na­tion to the Beau­ti­ful and Per­fect Names of Allah, Daar us-Sun­nah publ. Birm­ing­ham 2001
as-Sa’­di, Abdur-Rah­mân, The Tree of Faith, al-Hidâya publ. Birm­ing­ham 2004.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Sahîh al-Bukhâri och Sahih al-Mus­lim
2 Kora­nen, al-Baqarah 2:255
Abd Al-Wahid Yahya

Abd Al-Wahid Yahya

Abd Al-Wahid Yahya har studerat islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.