Skip to main content
Det kan omöjli­gen finnas fler än en ska­pare av den­na väl­bal­anser­ade värld. Hade det fun­nits flera ska­pare, var och en med en egen vil­ja, hade den inte var­it så enhetlig och bal­anser­ad som den nu är. Det­ta kallas för ett exk­lu­sion­sar­gu­ment, vilket filosofer i his­to­rien har diskuter­at i detalj. I The Com­men­tary on the Creed of at-Tahawi kan vi läsa:
 

Skulle det finnas två ska­pare och de vore oeni­ga, som om den ene skulle vil­ja fly­t­ta X medan den andre inte skulle vil­ja fly­t­ta det, eller om den ene skulle vil­ja gör Y till ett levande föremål medan den andre skulle vil­ja att det var livlöst, då kan det logiskt sett bara finnas tre möjligheter:

  1. att bådas viljor utförs;
  2. att endast den enes vil­ja utförs;
  3. att ingen av deras viljor utförs.

Det förs­ta fal­l­et ter sig omöjligt då det är en mot­sägelse. Det tred­je fal­l­et är ock­så en omöj­lighet då det innebär att ett föremål varken rör sig eller är stil­la – och det är omöjligt. Det­ta skulle ock­så bety­da att ingen av dem kan utö­va sin egen vil­ja, vilket inte skulle vara möjligt för en gudom. Och slut­li­gen, om den enes vil­ja går igenom men inte den andres, då skulle denne förtjä­nas att kallas för Gud och den vars vil­ja inte går igenom skulle inte kun­na ans­es vara Gud. [1]Com­men­tary on the Creed av at-Tahawi, s. 4

Således är pre­mis­sen att det endast finns en unik Ska­pare och Upprät­thål­lare av det­ta uni­ver­sum både män­niskan med­född och slut­led­bar genom logik. Islams lärde är så över­ty­gade om det­ta uppen­bara fak­tum att den skriftlärde Muham­mad bin Sālih al-‘Uthaymīn (1925–2001) har sagt att alla män­niskor utom de mest arro­gan­ta och högfärdi­ga förstår och accepter­ar den­na aspekt av den monoteis­tiska läran – att det endast finns en Ska­pare [2]Sharh Usūl al-Imān, Muham­mad bin Sālih al-‘Uthaymīn, s. 19, Fair­fax, VA: Insti­tute of Islam­ic and Ara­bic Sci­ences in Amer­i­ca, 1410 A.H.. Det­ta beror på att den­na tro är så djupt rotad i män­niskans natur. Hon inser att skapelsen måste ha en Ska­pare och hon inser likaså att Ska­paren är en [3]Krist­na skil­jer mel­lan Gud Fadern – Ska­paren – och ”Sonen”. Med några ovan­li­ga undan­tags­fall säger de fles­ta att ”Sonen” inte ska­pade Uni­ver­sum. För­fattaren till den skrift har även … Fort­sätt läsa.

Den islamiska synen på Gud som den ende Ska­paren och Upprät­thål­laren av det­ta värld­salt kan sum­meras genom ett antal citat från Koranen:

Gud har allt i Sin makt. [4]Kora­nen 2:20

Hur skulle en son [ha fötts] åt Hon­om, him­lar­nas och jor­dens Ska­pare, när ingen led­sager­s­ka har fun­nits vid Hans sida — Han som har ska­p­at allt och har kun­skap om allt. Det­ta är Gud, er Herre. Det finns ingen annan gud än Han, allt­ings Ska­pare. Tillbe Hon­om som har allt under sitt besky­dd. Män­niskans öga ser Hon­om inte, men Han ser allt vad ett män­niskoö­ga kan se. Han är den Out­grundlige som genom­skå­dar allt och är under­rät­tad om allt. [5]Kora­nen 6:101–103

Har du inte sett hur några av dem som fick ta emot en del av uppen­barelsen, [när] de upp­manas att låta den gudom­li­ga Skriften döma mel­lan dem i deras tvis­ter, vän­der sig bort — ja, de är [sådana] som går emot [san­ning och rätt]. Allt och alla i him­lar­na och på jor­den fall­er ned i tillbed­jan inför Gud, av fri vil­ja eller nöd­da och tvungna, och [så gör] deras skug­gor mor­gon och afton. [6]Kora­nen 13:15

Käl­lor:
Jamāl al-Din M. Zarabo­zo, What is Islam. www.islamhouse.com
Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Com­men­tary on the Creed av at-Tahawi, s. 4
2 Sharh Usūl al-Imān, Muham­mad bin Sālih al-‘Uthaymīn, s. 19, Fair­fax, VA: Insti­tute of Islam­ic and Ara­bic Sci­ences in Amer­i­ca, 1410 A.H.
3 Krist­na skil­jer mel­lan Gud Fadern – Ska­paren – och ”Sonen”. Med några ovan­li­ga undan­tags­fall säger de fles­ta att ”Sonen” inte ska­pade Uni­ver­sum. För­fattaren till den skrift har även lärt sig från mån­ga före det­ta hin­duer som kon­vert­er­at till islam att ock­så de har en föreställ­ning om en högs­ta Gud och unik Skapare.
4 Kora­nen 2:20
5 Kora­nen 6:101–103
6 Kora­nen 13:15
Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Dr. Jamal al-Din M. Zarabozo

Jamal är en amerikansk konvertit till islam som konverterade vid 16 års ålder. Jamal har översatt och författat ett flertal böcker inom islamiska ämnen. Jamal har bedrivit studier som doktorand inom ekonomi vid University of California .