Skip to main content

Mishary Alafasi läs­er kapit­let al-Ikhlas (Den rena tron) ur Kora­nen vari tron på att Gud är en förkunnas:

Säg: “Han är Gud — En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte bliv­it avlad, och ingen finns som kan lik­nas vid Hon­om.” [1]Kora­nen 112

Gud beskriv­er Sig Själv i Kora­nen genom Hans vack­ra namn och egen­skaper. Genom Kora­nen, som är Guds uppen­barelse, kan vi förstå Gud. Män­niskans intellekt är begrän­sat och vi kan inte förstå det obe­grän­sade. Föl­jak­tli­gen kan vi endast förstå Gud genom Hans egna ord.

Er Gud är en Gud — det finns ingen annan gud än Han och Han omfat­tar allt med Sin kun­skap! [2]Kora­nen 20:98

Det är Gud som har ska­p­at him­lar­na och jor­den och som låter regn fal­la från skyn för att därmed fram­bringa fruk­ter för er försör­jn­ing; [det är Han] som har gett er skepp, som seglar över haven på Hans befall­ning, och som har ska­p­at floder­na till er nyt­ta, och [det är Han] som har gett er solen och månen, som löper [i sina banor] utan att förtröt­tas, och [Han] som har gett er nat­ten och dagen för era behov. [3]Kora­nen 14:32–33

Gud är him­lar­nas och jor­dens ljus. Hans ljus kan lik­nas vid en nisch där en lyk­ta står. Lyk­tan är [omsluten] av glas och glaset lyser med en stjär­nas glans. [Det är en lyk­ta] tänd [med olja] från ett välsig­nat träd, ett olivträd som varken till­hör öst eller väst och vars olja näs­tan lyser utan att eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud led­er till Sitt ljus den Han vill och där­för fram­ställer Han liknelser för män­nisko­r­na. Gud har kun­skap om allt. [4]Kora­nen 24:35

Gud ska­par er i ett till­stånd av svaghet; därefter låter Han svagheten föl­jas av styr­ka [och] därefter låter Han styrkan föl­jas av svaghet och gråa hår. Han ska­par vad Han vill — Han är Den som har kun­skap om allt, Den som är mäk­tig allt. [5]Kora­nen 30:54

Han är Gud; ingen gudom finns utom Han! Han kän­ner allt det som är dolt för män­niskor lik­som det som de kan bevit­tna — Han, den Nåderike, den Barmhär­tige. [6]Kora­nen 39:52

Han är Gud, det finns ingen gud utom Han. Hon­om tillkom­mer allt lov och pris i den­na värld och i evigheten. Domen är Hans och till Hon­om skall ni föras åter. [7]Kora­nen 28:70

Käl­la:
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 112
2 Kora­nen 20:98
3 Kora­nen 14:32–33
4 Kora­nen 24:35
5 Kora­nen 30:54
6 Kora­nen 39:52
7 Kora­nen 28:70
Muhammed Knut Bernström

Muhammed Knut Bernström

Knut Bernström är en svensk diplomat som 1986 konverterade till islam, som han kommit i kontakt med under sin tid i Marocko. Han tog då samtidigt förnamnet Mohammed. Bernström utgav en kommenterad översättning av Koranen till modern svenska under namnet Koranens budskap (Proprius förlag, 1998).