Skip to main content
Då en full­ständig under­kas­telse av ens vil­ja inför Gud rep­re­sen­ter­ar dyrkans essens är islams mest grundläg­gande bud­skap ock­så att all dyrkan enbart skall vara för Gud. Det krävs att man avhåller sig från att tillbe per­son­er, platser eller föremål vid sidan av Gud. Då allt­ing utöver Gud är Hans skapelse, kan det sägas att islam kallar män­niskan bort från att dyr­ka skapelsen och inbjud­er henne till att enbart dyr­ka Ska­paren. Han är den Ende som förtjä­nar män­niskans dyrkan då allt­ing sker genom Hans vilja.

 
Om män­niskan ber till ett träd och hennes bön besvaras, är det inte trädet som besvarat bönen, utan det är Gud som tillåter omständigheter­na som hon bett för att inträf­fa. Det kan sägas att det är uppen­bart, men för den som till­ber trädet är det kanske inte så. På sam­ma sätt besvaras inte bön­er rik­tade till Jesus, Bud­dha, Krish­na eller ens Muham­mad av dem – utan de besvaras av Gud.

Jesus upp­manade inte lär­jun­gar­na att de skulle dyr­ka hon­om utan att de skulle dyr­ka Gud, vilket Kora­nen förklarar:

Och Gud skall säga: Jesus, son av Maria! Är det du som upp­manade män­nisko­r­na att dyr­ka dig och din mod­er som gudom­li­ga väsen vid sidan av Gud? (Jesus) skall svara: ”Stor är Du i Din härlighet! Hur skulle jag kun­na säga vad jag inte har rätt att säga? Om jag hade sagt det­ta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt inner­s­ta men jag vet inte vad som är i Ditt inner­s­ta: Du kän­ner allt som är dolt för män­niskor.” [1]Kora­nen 5:116

Jesus dyrkade heller inte sig själv utan istäl­let dyrkade han Gud. I det Nya Tes­ta­mentet berät­tas det att Jesus sagt:

Det står skriv­et: ‘Her­ren din Gud, skall du tillbe, och endast hon­om skall du dyr­ka.’ [2]Lukas 4:8

Den­na grundläg­gande prin­cip återfinns i Kora­nens förs­ta kapi­tel i den femte versen:

Dig till­ber vi; Dig anropar vi om hjälp. [3]Kora­nen 1:5

Vi kan även läsa:

Och er Herre säger: Be till Mig; Jag kom­mer att besvara er [bön]. [4]Kora­nen 40:60

Det kan vara värt att för­ty­dli­ga att islams grundläg­gande bud­skap (att enbart dyr­ka Gud) förkun­nar att Gud och Hans skapelse är två oli­ka och åtskil­da enheter. Gud är varken likvärdig med skapelsen eller en del av den, ej heller är Hans skapelse likvärdig med eller en del av Honom.

Det­ta kan tyckas uppen­bart, men män­niskans dyrkan av skapelsen istäl­let för Ska­paren beror i stor utsträck­n­ing på okun­skap eller för­sum­melse av det­ta bud­skap. Det är tron på att Gud återfinns i skapelsen, eller i vis­sa delar av den, som rät­tfärdi­gat dyrkan av skapelsen sam­tidigt som det kallats för att tillbe Gud. Men islams bud som pro­feter­na kom­mit med är att enbart Gud skall tillbes – inte Hans skapelse.

I Kora­nen sägs det:

Till var­je sam­fund har Vi låtit ett sän­de­bud kom­ma [för att förkun­na]: ”Dyr­ka Gud och håll er bor­ta från det onda!” [5]Kora­nen 16:36

När de som till­ber avgu­dar till­frå­gas om var­för de bugar sig inför en avbild ska­pade av män­niskor, är det ofrånkom­li­ga svaret att de i själ­va ver­ket inte till­ber avbilden, utan att det är Gud som är när­varande inuti den. De påstår att avbilden endast är en fokuser­ingspunkt för Guds essens och att den i själ­va ver­ket inte är Gud. Den som kom­mit till tron att Gud är när­varande i skapelsen kom­mer att fal­la offer för avgu­dadyrkan. Men den som förstår islam kom­mer aldrig att acceptera avgu­dadyrkan – hur den än gestal­tar sig.

De som genom årtusende­na påstått sig vara gudom­li­ga har ofta grun­dat det­ta på en felak­tig tro­sprin­cip som säger att Gud är en del av män­niskan. För att ta det­ta ännu ett steg påstår de att Gud är mer när­varande i dem och att andra där­för bör under­kas­ta sig och tillbe dem som om de var Gud eller Gud man­i­fester­ad i deras person.

Vid det här laget bör det vara klart att den som förstått islam aldrig kan tän­ka sig att tillbe en män­niska eller ett föremål. Guds reli­gion är ett tydligt kall till att dyr­ka Ska­paren och att avvisa dyrkan av skapelsen. Det­ta är innebör­den av islams mot­to: ”lā ilāha illā Allāh” (det finns ingen gudom värdig att dyr­ka utom Gud).

Käl­lor:
Dr. Bilal Philips, The True Reli­gion of God. www.bilalphilips.com
Muhammed Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Proprius

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 5:116
2 Lukas 4:8
3 Kora­nen 1:5
4 Kora­nen 40:60
5 Kora­nen 16:36
Dr. Bilal Philips

Dr. Bilal Philips

Dr Bilal Philips är en jamaicansk kanadensisk författare och föreläsare som konverterade till islam i början av sjuttiotalet. Han har studerat vid universitet i Medina där han slutade med en kandidatexamen och därefter vid universitet i Riyadh där han avslutade med en masterexamen i islamisk teologi. Han har slutligen doktorerat vid University of Wales.