Skip to main content

Frå­ga: Vilket är syftet med skapelsen av människan?

Svar: I Allāhs den Nåderikes den Barmhär­tiges namn. All lovprisan till­hör Allāh, Her­ren över allt som exis­ter­ar. Och jag ber Allāh sän­da frid och väl­signelser över pro­feten Muham­mad, de troende i hans familj och alla hans följeslagare.

Innan jag svarar på den­na frå­ga skulle jag vil­ja visa på en generell grund för vad Allāh den Allsmäk­tige ska­par och föreskriv­er. Den­na grund häm­tas från Hans den Välsig­nades, den Upphöjdes ord: ”Han är den All­ve­tande, den Allvise.” [1]Kora­nen 66:2 ”Gud är all­ve­tande, vis.” [2]Kora­nen 33:1 Det finns fler vers­er utöver dessa som bevis­ar Allāhs den Allsmäk­tiges vis­dom i det som Han ska­par och föreskriv­er, det vill säga både i frå­ga om Hans kawniyyah och shar’iyyah dekret. Det finns inte något som Allāh ska­par utan vis­dom, oberoende av om att de gäller att få något till att exis­tera eller att få något till att inte exis­tera. Det finns inget som Allāh – fri från bris­ter – påb­jud­er utan vis­dom. Det spelar ingen roll om det gäller att göra något till oblig­a­toriskt, för­b­judet eller tillåtet.

Den­na vis­dom inbe­gripen i Allāhs föreskriv­na och allmängilti­ga beslut kan både vara känd och okänd för oss. Den kan även vara känd för som­li­ga men inte för andra beroende på den grad av kun­skap och förståelse som Allāh har skänkt dem.

När det­ta har kom­mit till kännedom säger vi att Allāh har ska­p­at män­niskan och jinn med en stor vis­dom och med ett ädelt mål – att vi skall dyr­ka Hon­om. Han den Välsig­nade den Upphöjde säger: ”Jag har ska­p­at de osyn­li­ga väsende­na och män­nisko­r­na enbart för att de skall [kän­na Mig och] dyr­ka Mig.” [3]Kora­nen 51:56 ”Trodde ni att Vi ska­pade er för nöjes skull och att ni inte skulle föras till­ba­ka till Oss.” [4]Kora­nen 23:115 ”Tror män­niskan att hon skall läm­nas i fred att göra som hon vill [utan att stäl­las till svars]?” [5]Kora­nen 75:36 Det finns mån­ga andra vers­er som pekar på att Allāh den Upphöjde har den djupsin­ni­gaste vis­dom i skapelsen av män­niskan och jinn – och den är att vi skall dyr­ka enbart Honom.

Och dyrkan är ödmju­ka sig inför Allāh den Allsmäk­tige med kär­lek och vörd­nad genom att göra det som Han har beor­drat oss och att und­vi­ka det som Han har för­b­judet, och att göra det enligt vad som har föreskriv­its i den islamiska lagen. Allāh den Upphöjde säger: ”Men inga andra påbud gavs dem än att dyr­ka Gud med ren och upprik­tig tro.” [6]Kora­nen 98:5 Det­ta är vis­domen i skapelsen av män­niskan och jinn.

Den som då gör uppror mot sin Herre och inte nedlåter sig att dyr­ka Hon­om överg­er den­na vis­dom som Allāh har ska­p­at tjänaren. Dennes han­dling vit­tnar om att Allāh sam­manställde skapelsen utan mål och syfte. Även om denne inte tillkän­nag­er det öppet nöd­vändig­görs det genom dennes avvisande av lyd­nad av Herren.

Käl­la:
Fiqh ul ‘Ibādāt www 20/4–2007: www
Muhammed Knut Bern­ström (1421), Kora­nens bud­skap. Sim­r­ishamn: Pro­prius. ISBN 91–7118-887–8

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 66:2
2 Kora­nen 33:1
3 Kora­nen 51:56
4 Kora­nen 23:115
5 Kora­nen 75:36
6 Kora­nen 98:5