Världen har blivit materialistisk. Det menas att vetenskap har erövrat naturen och att religion inte längre behövs. Friedrich Nietzsche (1844-1900) har till och med påstått att ”Gud är död.

Men religionen har inte försvunnit och vetenskapen har själv försökt avgöra varför religion och Gudstro fortfarande lever vidare. På senare tid har intresset för livsåskådning till och med ökat och då gäller det inte enbart ett allmänt troende utan en bokstavstro, vilket oroat många sekulära.

Utifrån Koranen och Profetens (över honom vare Guds frid och välsignelser) traditioner (sunnah) är det tydligt att ”religion” i själva verket både är naturligt och människan medfött. Gud har skapat människan med en medfödd längtan efter Honom:

Ge dig hän med hela din själ, [du som söker sanningen,] åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan – ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta].1

Gud beskriver en händelse i varje människas ”liv” som inträffade före hon kom till liv i fysisk form och som måste återfinnas någonstans långt ned i själens djup:

Och när din Herre låter nya släkten utgå från Adams söners länder, begär Han av dem att de skall vittna om sig själva [och frågar]: ”Är Jag inte er Herre?” [Då] svarar de: ”Jo, vi vittnar [att Du är vår Herre]!” [Detta sker] för att ni [människor] inte på Uppståndelsens dag skall säga: ”Om detta var vi inte medvetna.”2

Profeten (må Guds frid och välsignelser vare över honom) har sagt:

Se! Min Herre kommenderade mig att lära er vad ni inte visste och vad Han har lärt mig idag… [Gud har sagt]: ”Jag har skapat Mina tjänare med en naturlig dragelse till att dyrka Gud. Men djävlarna kom till dem och vände dem från deras [sanna] religion. Och han förklarar otillåtet vad Jag har förklarat tillåtet för dem och han beordrar dem att tillskriva Mig medhjälpare till vilket ingen auktoritet sänts ned.”3

Här får vi veta att det finns onda makter som kan försöka dölja eller förvränga människans naturliga benägenhet [mot att tro på Gud] men att de aldrig helt kan kväva vad som finns naturligt rotat djupt i människans själ4. Följaktligen kommer i alla fall somliga själar, även om de inte är majoriteten, att kännas vid Gud och att det med Honom finns en religion. Det är då inte en slump att praktiskt taget alla folk har haft någon form av religion eller konkret tro på ett Högre Väsen.

Källa:
Jamāl al-Din M. Zarabozo, What is Islam. www.islamhouse.com; Muham­med Knut Bern­ström (2000), Kora­nens bud­skap. Sim­rishamn: Proprius.

  1. Koranen 30:30 []
  2. Koranen 7:172 []
  3. Nedtecknad av Muslim []
  4. Även om de försöker förneka deras tro och ansvar inför Gud så skiner den sanning som finns i själen om att Gud är en och den enda Skaparen igenom. Detta händer speciellt när människan möter motgång och vet att hon måste vända sig till Världarnas Skapare. Men när Gud undsätter människan vänder hon oftast tillbaka till gamla mönster och glömmer Gud. Detta fenomen beskrivs på åtskilliga platser i Koranen. Gud säger exempelvis: ”Det är Han som låter er färdas till lands och till sjöss. [Se här vad som kan hända] när ni gör en sjöresa: [Skeppet] seglar för förlig vind med dem [som gått ombord] och de gläder sig åt resan – tills det blåser upp till storm och vågorna slår över dem från alla håll och de tror att [döden] har dem i ett fast grepp. De ropar till Gud med ren och uppriktig tro och ber: ”Om Du räddar oss ur denna fara skall vi sannerligen visa oss tacksamma!” (Koranen 10:22) []