Tron på den yttersta dagen

Vi tror att livet i denna värld har en ände. Gud säger: Allt på jorden skall förgå.1 Återuppståndelsens dag är den dag då varje själ kommer att stå inför Gud och tillfrågas om vad hon eller han har gjort. Resultatet av en ond handling i det nästkommande är exakt rättvisa medan ersättningen för en god…

Details

Tron på sändebuden

Vi tror att Gud har valt de ädlaste av människor till att bli de sändebud som sänts till skapelsen med ett uppdrag: att dyrka och lyda Honom samt att grunda Hans religion och Enhet. Gud den Allsmäktige säger: Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan…

Details

Tron på skrifterna

Vi tror på de ursprungliga skrifterna som Gud uppenbarade till Abraham, Moses (Toran), David (Psalmerna) och Jesus (Evangeliet). Den slutgiltiga uppenbarelsen till människan är dock Koranen som sändes till profeten Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom). Koranen finns bevarad i den form som den sändes ned på arabiska. Det finns endast en…

Details

Tron på Gud

Islams kärna är monoteism, tron på att det bara finns en Gud. Han har skapat allt som existerar men Han kan inte jämföras med Hans skapelse. Vi muslimer säger att enbart Gud är gudomlig och att Han ensam har skapat och styr över universum. Ingen annan. Han är den Allvetande och Allsmäktige, rättvis och barmhärtig.…

Details

Islams troslära

Islam började inte med profeten Muhammad (må Guds frid och välsignelser vara över honom) och inte heller var han dess upphovsman. I grund och botten består islam av samma budskap som återfinns i de tidigare uppenbarelserna som alla Guds profeter har lärt ut. Islams troslära är en evig sanning som aldrig ändras. Här förmedlas sanningen…

Details

Det första som man skall kalla till

Fråga: Om någon vill bjuda in någon annan, vad bör han börja med och vad bör han säga? Svar: Frågeställaren verkar vilja veta hur man ska bjuda in till Allāh. Detta måste göras med visdom, gott tal och varsamhet. Han bör alltid börja med det som är viktigast. Profeten – över honom vare Allāhs frid…

Details

Tillskriva Gud ett genus

[Kan Gud tillskrivas ett genus?] Gud säger klart och tydligt i Koranen: Säg: ”Han är Gud – En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”1 Och att Han har skapat de två könen, mankön och…

Details

Mediciner

Fråga: Är det rätt att använda medicin då man är sjuk? Svar: Guds sändebud (över honom vare Guds frid och välsignelser) tillät att man söker sjukvård för att behandla sjukdomar. En gång kom en man från öknen till honom och sade: ”Guds sändebud! Skall vi söka sjukvård?” Profeten (över honom vare Guds frid och välsignelser)…

Details

Fasta under graviditeten

Fråga: Vad är en gravid eller ammande kvinna som under ramadan är rädd för sin egen eller för barnets skull skyldig att göra om hon bryter fastan? Bryter hon fastan, skänker mat och tar igen den eller bryter hon fastan och tar igen den men utan att ge mat eller bryter hon fastan och ger…

Details

Fastans inre hemligheter

[Närheten till Gud] Du bör känna till att i fastan (sawm) finns det en speciell kvalitet som inte finns hos någonting annat, nämligen närheten till Gud så som Han säger: ”Fastan är för Mig och Jag kommer att belöna den.”1. Detta är tillräckligt för att visa på fastans höga status. På samma sätt är Ka‘ba…

Details