Kazakstans matkultur

Det traditionella kazakiska köket består till stor del av fårkött och hästkött samt olika mjölkprodukter. I hundratals år var kazaker herdar som vallade får, baktriska kameler och hästar. Dessa djur förlitade de sig på för transport, kläder och mat. Teknik för matlagning och framträdande ingredienser har starkt påverkats av landets nomadiska livsstil. Exempelvis syftar de…

Details

Föräldrars rättigheter

Fråga: Ädle shaykh, mina barn lyder mig inte och de utför inte ens de minsta plikterna gentemot mig eller deras mor. Detta trots att hon är gammal och har dålig syn. Vänligen, klargör för dem och ge dem råd om deras föräldrars rättigheter. Svar: Barn måste lyda deras föräldrar i vad som är gott, vara…

Details

Paulus gjorde Jesus till Gud

Jesus, Marias son, är en av Guds mest fram­trä­dande pro­fe­ter. Jesu (över honom vare Guds frid) bud­skap var enbart avsett för Isra­els barn1 och hans för­kun­nelse avvek ald­rig ifrån shema’2. När Jesus (över honom vare Guds frid) sti­git upp till him­len spreds redo­gö­rel­ser om hans liv från Pales­tina till Medel­havs­om­rå­det vil­ket ledde till att hans reli­gion mer kom till att bli en reli­gion om honom. Hans kun­gö­relse om shema’ mar­gi­na­li­se­ra­des till för­del för dis­kus­sio­nen om hans per­son och han (över honom vare Guds frid) kom till att ses som Gud och den andra gudo­men i tre­e­nig­he­ten3.

Details

Arvssynden

Kristna tror på ”arvssynden” då den första människan, Adam, syndade och förde denna synd vidare till hans avkomma. Följaktligen måste alla människor, även det nyfödda barnet, bära denna synd.

Details

Vad kvinnans sköte döljer

Fråga: Koranen säger att bara Gud vet vad skötet döljer. Motsäger sig detta inte medicinska bevis? Svar: För att besvara denna fråga börjar vi med att studera den berörda versen: Det är Gud som har kunskap om den Yttersta stunden; det är Han som låter regnet falla och Han som vet vad som ligger gömt…

Details

Skapad av sädesvätska

Fråga: Koranen nämner att människan skapats från jordstoff men den nämner också att hon skapats av sädesvätska. Är inte detta motsägelsefullt? Svar: Gud säger: Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi…

Details

Fakta om islam

Denna text innehåller korta fakta om islams ställningstaganden: Vad är islam? En Gud – en mänsklighet Islam ser hela mänskligheten som en del av en familj under Guds universella goda vilja, Gud som är den gemensamma skaparen och försörjaren för alla varelser. Den gudomliga uppenbarelsens allmängiltighet Islam lär oss att på samma sätt som Guds…

Details

Allah eller Gud

Många tror att vi tillber en annan Gud än kristna och judar, vilket kan bero på att vi ofta benämner Gud som Allah. Detta är dock inte korrekt då Allah helt enkelt är det arabiska ordet för den Ende Guden, som skapat människan och detta universum. Låt det stå utom allt tvivel att vi ber…

Details

En kär mormor

Fråga: Min mormor som var mig mycket kär har avlidit och jag kommer aldrig att glömma henne. Vad måste jag nu göra för henne så att jag skall kunna känna att jag gjort en liten del av vad jag är skyldig henne? Svar: Du får be för henne (och du ber då Gud den Allsmäktige…

Details