Kristna tror på ”arvssynden” då den första människan, Adam, syndade och förde denna synd vidare till hans avkomma. Följaktligen måste alla människor, även det nyfödda barnet, bära denna synd. Den enda gottgörelsen, menar de, var att Gud sände Sin son som ett offer.Denna tro är uppenbarligen oförenlig med islamisk monoteism då Gud inte har en son, en like eller någon som på något sätt är ”besläktad” med Honom.

Islams menar att både Adam och Eva syndade när de lät sig bedras av djävulen. De ångrade sig dock inför Gud som accepterade deras ånger. Därmed var deras synd förlåten och det fanns ingen anledning till att låta den föras vidare till deras efterkommande. Det skulle vara en stor orättvisa från Guds sida att hålla oskyldiga människor till svars för andras synder och Gud säger följaktligen:

Säg: ”Skulle jag söka en annan Herre än Gud, Han som är Herre över allt som är?” Det [onda] som en människa har gjort skall läggas henne ensam till last; och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Ni skall en Dag vända tillbaka till er Herre, och Han skall upplysa er om allt det som ni var oense om.1

På ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda; och om den som bär en tung börda ropar på hjälp att bära den, skall ingen del av [denna börda] lyftas från hans [rygg], även om den [han ropar till] är en av hans närmaste. Du kan inte varna andra än dem som fruktar sin Herre trots att de inte kan se eller förnimma Honom, och som förrättar bönen. Och den som vill rena sin [själ] är den ende som har gott av det. Gud är färdens mål.2

Den som låter sig vägledas, vägleds till nytta för sig själv; och den som går vilse, går bara vilse till skada för sig själv. Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt Vårt sändebud [till dem].3

Om ni förnekar [Gud skall ni veta att] Gud inte behöver er [tro]. Han ser inte otro och otacksamhet hos Sina tjänare med tillfredsställelse [- det är ett ont -] men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull. Och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. En gång skall ni återvända till er Herre och Han skall låta er förstå vad era handlingar [var värda]. Gud vet vad som rör sig i människans innersta.4

Därför tycks läran om arvssynden vara felaktig och potentiellt skadlig5 då den ger intryck av en orättvis Gud och människan en anledning till att tro att hon bär på en nedärvd ondska.

  1. Koranen 6:164 []
  2. Koranen 35:18 []
  3. Koranen 17:15 []
  4. Koranen 39:7 []
  5. Detta tycks vara en felaktig tro även utifrån ett bibliskt perspektiv. Gud håller inte enskilda individer ansvariga för andras synder, även om det är den egna fadern. I Hesekiel 18:20 kan vi läsa: ”Det är den som syndar som skall dö. Sonen skall inte bära straffet för faderns synd och fadern skall inte bära straffet för sonens synd. Den rättfärdige skall skörda frukten av sin egen rättfärdighet, den gudlöse frukten av sin egen gudlöshet.” Lägg märke till att om teorin om arvssynden inte håller, då håller i princip inte heller kristendomen, som är så hårt knuten till Jesu död på korset och vikten av detta offer. []

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit