En stre­jk utgör ett brott mot avtalet mel­lan arbet­sta­garen och arbets­gi­varen, och Gud upp­ma­nar oss i Hans Skrift att hedra och upprät­thål­la kon­trakt indi­vider emel­lan. Arbet­sta­garen måste således utföra det arbete som han god­tog på ett sätt som beha­gar Gud i enlighet med versen:

Troende! Full­gör [era för­p­lik­telser enligt] de avtal som ni har ingått! [1]Kora­nen 5:1

Stre­jk­er åtföljs ofta av prob­lem och våld vilket är oac­cept­abelt inom islam på grund av den prin­cip inom islamisk lag som säger att ”avvär­ja det onda har pri­or­itet över att upp­nå det goda”. Det finns andra medel som kan till­gri­pas för att upp­nå ett mål och som kan vara mer effek­ti­va än en stre­jk. Den vise kom­mer inte att läm­na någon legit­im väg outforskad.

Men att avbry­ta arbetet för att man inte har fått lön är tillåtet efter­som det i det­ta fall är arbets­gi­varen som bry­ter mot kon­trak­tet. Således har arbet­sta­garen rätt att avbry­ta arbetet tills han får betalt. Pro­feten (må Guds frid och väl­signelser vara över hon­om) sade:

Ge den anställde hans lön före hans svett torkar. [2]Åter­berät­tat av Ibn Maa­jah

Och Gud vet bäst.
 
Käl­la: Masā’il wa Rasā’il, Muham­mad al-Mah­mūd al-Naj­di, s. 48.

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Kora­nen 5:1
2 Åter­berät­tat av Ibn Maajah