Om vari­a­tio­nen i pris beror på fluk­tu­a­tion­er på mark­naden eller på att pro­duk­tens pris går upp en dag för att gå ned näs­ta, då är det inte fel att säl­ja den till mark­nad­spris. Beror vari­a­tio­nen i pris på försäl­jarens för­må­ga att förhand­la om pris – vilket innebär att denne höjer priset om köparen inte är en duk­tig förhand­lare och sänker priset om köparen har kun­skap om varan – är det­ta inte tillåtet. Det är en sorts bedrägeri och fal­skhet. Tamīm al-Dāri berät­tar i en hadīth att pro­feten – över hon­om vare Guds frid och väl­signelser – har sagt: ”Reli­gio­nen är upprik­tighet.” Det sades: ”Till vem, Guds sän­de­bud?” Han sva­rade: ”Mot Gud, mot Hans skrift, mot Hans sän­de­bud, mot mus­limer­nas ledare och mot gemene man.[1]Mus­lim 55

Denne skulle inte öns­ka att någon gjorde så mot hon­om, så var­för gör han det då mot de mus­lim­s­ka bröder­na? Man bör säl­ja enligt det pris som är nor­malt vid den plats som man gör affär­er vid. Man skall inte ge ett pris till en kund och sedan ge att annat pris till näs­ta kund för att de är godtrogna.

Men om köp­man­nen gör en vän en tjänst genom att sän­ka priset är det inte fel och denne syn­dar inte. Det kan ock­så vara så att denne säl­jer varor­na till mark­nad­spris men sedan kom­mer någon som är duk­tig på att köp­slå och köp­man­nen sänker då priset. Det­ta är heller inte fel då det inte går under det nor­mala priset.

Käl­la:
Fatāwa li’l‑Tujjār wa Rijāl al‑A’māl, s. 42

Fot­not­er:

Fot­not­er:
1 Mus­lim 55