Tanken om ett Högsta Väsen har emellanåt fått lida av vanställningar när antropomorfism1 smugit sig in i religionernas urkunder och trosläror. Detta har varit ett fruktlöst försök till att förmänskliga Gud i syfte att göra Honom mer tillgänglig och relevant. Ett första exempel är judendomen, där Gud förvisso fortfarande är en, men där sättet att se på Honom har förvridits. En nyckelfaktor till detta kan vara den stora inverkan från den grekiska kulturen (hellenisering)2.

Flera vrångbilder återfinns i den Första Moseboken (Genesis)3:

ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden.4

De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud.5

Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort.67

Ytterligare ett exempel är redogörelsen för hur Jakob brottas med Gud och på ett mirakulöst sätt lyckas övermanna Gud89.

Källa:
Salafi Manhaj, The Straight Path. Salafi-Manhaj.com 2006

 1. Antropomorfism avser föreställningen om Gud i mänsklig form eller mänskliga egenskaper i varelser som inte är människor. Ett bra exempel på detta är de grekiska gudarna vid Olympusberget. De avbildades ofta i mänsklig form och uppvisade då både goda och mindre goda mänskliga drag. []
 2. Hellenisering är en term som används för att beskriva en kulturs förändring när något icke-grekiskt blir grekiskt. Alexander den stores (356-323 f.Kr.) erövringar ledde till en hellenisering och kolonisering av större delar utav den då kända världen. De erövrande grekerna såg deras kultur som överlägsen alla andra och därför spred de med stor energi deras tankeläror i kolonierna. De främsta lärosätena var grekiskorienterade och grekiska gymnasium och teatrar upprättades i kolonierna.
  Även om influxet av grekiska seder påverkade israelerna i långsammare takt än i de övriga kolonierna hade de likväl en stark kulturell påverkan. Israelerna helleniserade deras namn, sätt att klä sig, världssyn och religiösa seder. Det Gamla Testamentet översattes till grekiska då många judar inte längre kunde tala deras lokala dialekt. Vid Jesu (över honom vare Guds frid) ankomst var helleniseringen fast förankrad i det israeliska samhället. []
 3. St. Augustine (354 – 430 e.Kr.) var en av de mest betydande personerna vid utveckling av kristendomen i Väst. Han har sagt: ”Det går inte att bevara de första kapitlen i Genesis utan respektlöshet mot Gud och att tillskriva Honom vad som är Honom ovärdigt.” (The Confessions of St. Augustine och City of God (New York: Dorset Books, 1961 []
 4. 1 Mos 6:6 []
 5. 1 Mos 3:8 []
 6. 1 Mos 2:2 []
 7. Att jämföra med Koranen: ”Förstår de inte att Gud, som har skapat himlarna och jorden utan att skapelsen av dem tröttade Honom, har makt att återuppväcka de döda? Ja, Han har allt i Sin makt!” (Koranen 46:33) ” Gud – det finns ingen gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn.” (Koranen 2:255) []
 8. 1 Mos 32 []
 9. En vanlig förklaring är att Gud i denna historia inte är Gud utan en sorts ängel, möjligen Uriel eller Mikael. Detta motsäger sig dock Jakobs vittnesmål: ”Jag har sett Gud ansikte mot ansikte och överlevt.” De kristna har kommit till en kompromiss i Matthwe Hanrys (1662-1714) berömda bibelkommentar: ”Ängeln som brottades med Jakob’’, skrev han, ”var den andra personen i den heliga treenigheten, som efter att ha brottats med Gud manifesterades i köttet och som i mänskohamn kallas för Immanuel.” Med andra ord var det Jesus som vred Jakobs höft ur led! Vad kommer näst?” (God, Andrew Waugh, s. 101) []