Trots förekomsten av hedniska spår1 är judendomen alltjämt sedd som en monoteistisk religion. Enligt det Gamla Testamentet kan ingen varelse eller skapelse upphöjas till Guds rang. I Andra Mosebok 20:4-5 läser vi:

Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

I Jesaja 46:9 är Gud unik och ojämförlig:

Tänk på det som förut var, för länge sedan. Jag är Gud, ingen annan finns. Gud är jag, och ingen är min like.

Men en genomgång av det Gamla Testamentet visar på en mängd motsägelser om Guds identitet i form av hänvisningar till uppenbar antropomorfi. Trots Jesaja 46:9 och Exodus 20:4-5 där Gud är suverän och unik finns andra redogörelser som bokstavligen talar om hur Gud brottas med profeten Jakob2. En annan redogörelse talar om Guds vila efter trötthet3. En tredje beskriver Gud som oförmögen att köra ut Judas fiender eftersom de hade vagnar av järn4.

I ett försök att spåra rotorsaken till dessa problem menade George R. Berry att språket i uppenbarelsen (Guds sanna ord) efter hand ersattes av folkspråk för att göra beskrivningen av Gud och Hans egenskaper mer tillgängliga för gemene man:

I allmänhet kan antropomorfismen i det Gamla Testamentet… bero på att författare och talare använt ett mer lättförståeligt språk för att göra sig begripliga inför folket5.

Denna snedvridning av skrifterna ledde slutligen till att även människors uppfattning om Gud snedvreds. Montefiore, en person välkänd bland judiska lärde, förklarar:

Under många generationer var den allmänna uppfattningen att Yahweh (Gud) hade en kropp och en form och denna form föreställdes ungefär som människans fast större och mer grandios än hennes. Spår av denna tro, som utmynnar i blotta metaforer, finns spridda över hela den hebreiska Bibeln6.

Ett annat judisk lärd, Moses Maimonides (1135-1204), frustrerades av det extraordinära virrvarret av antropomorfa föreställningar och gick slutligen så långt som att säga att det är omöjligt att Gud har några bekräftade attribut.7

Källa:
Dr. Ash-Shehri, Abdullah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.

  1. MacCormick, Chalmers (1963) The ”Anti-Trinitarianism” of John Campanus.. Church History, Vol. 32, nr 3 (september), s. 281. Publicerad av Cambridge University Press på uppdrag av American Society of Church History. []
  2. Första Mosebok 32:21-32 []
  3. Andra Moseboken 31:37 []
  4. Domarboken 1:19 []
  5. Berry, George R. (1901) The Old Testament Teaching Concerning God. The American Journal of Theology, vol. 5, nr 2 (april) s. 256. Publicerad av: The University of Chicago Press. []
  6. Brockington, L.H. The Hebrew Conception of Personality in Relation to the Knowledge of God. Ett dokument läst för Oxford Society of Historical Theology den 22:e november 1945. []
  7. Waugh, Alexander (2003) God. Review, s. 248. []